Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE02/0116/UN – Świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską wraz…

Gdańsk: 02/0116/UN – Świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską wraz z montażem automatycznych szlabanów oraz zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w AWFiS Gdańsk
Numer ogłoszenia: 21018 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego , ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 5547190, 58 5547442, faks 58 5547227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 02/0116/UN – Świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską wraz z montażem automatycznych szlabanów oraz zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w AWFiS Gdańsk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską wraz z montażem automatycznych szlabanów i zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w AWFiS Gdańsk….
A….USŁUGA OCHRONY MIENIA W POŁĄCZENIU Z USŁUGĄ PORTIERSKĄ

Usługa ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską w AWFiS Gdańsk będzie świadczona w następujących lokalizacjach, na obszarze ok. 18 ha:

a)… Główny Campus w Gdańsku Oliwie przy ulicy Kazimierza Górskiego 1: Budynek Główny (portiernia), Hala Widowiskowo-Sportowa, oraz Hala XII (portiernia) wraz z terenem AWFiS,…
b)… Budynek AWFiS w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 30A wraz z terenem AWFiS,…
c)… Przystań Wioślarska AWFiS w Gdańsku przy ul. Siennickiej 5,…
d)… Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku przy ul. Stogi 21

Szacunkowa maksymalna ilość roboczogodzin godzin w okresie trwania umowy wyniesie 51 460 godz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1- część A do SIWZ.

Podstawowe wymagania Zamawiającego

a)… jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników Wykonawcy realizujących zadanie ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską,…
b)… posiadanie przez pracowników Wykonawcy środków łączności, w tym stały kontakt z samochodem patrolowym lub grupą interwencyjną Wykonawcy oraz zapewnienie stałej możliwości wezwania Policji.

c)… powierzenie realizacji zamówienia pracownikom Wykonawcy o odpowiedniej sprawności fizycznej, intelektualnej oraz posiadających, jeżeli wymagana jest ustawowo, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej….
d)… możliwość zastąpienia pracownika realizującego zadanie ochrony mienia bądź usługi portierskiej innym pracownikiem Wykonawcy na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach,…
e)… interwencja grupy patrolowej, patrolu interwencyjnego Wykonawcy w ciągu dnia i nocy, na każde wezwanie pracownika ochrony, portierni lub Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut,…
f)…zainstalowanie bezprzewodowego systemu dozoru obchodów patroli na poszczególnych obiektach i na terenie AWFiS,…
g)… przestrzeganie zakazu urządzania w pomieszczeniach portierni spotkań towarzyskich…
B…. MONTAŻ AUTOMATYCZNYCH SZLABANÓW I ZEWNĘTRZNEGO SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Montaż automatycznych szlabanów oraz zewnętrznego system monitoringu wizyjnego wykonany zostanie przy głównej bramie wjazdowej na teren AWFiS Gdańsk, przy ul. Kazimierza Górskiego 1, tj.:…

a)… automatyczne, elektromechaniczne, sterowane radiowo szlabany – 2 szt.,…
b)… zewnętrzny system monitoringu wizyjnego, który swoim zasięgiem przy pomocy min. 5 kamer obejmie teren przed Budynkiem Głównym oraz bramę wjazdową,…
c)… rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym,…
d)… monitor do bieżącego podglądu obrazu z kamer,…
e)… licencjonowane oprogramowanie (jeśli dotyczy) konieczne do zarządzania
zainstalowanym sprzętem…

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1- część B do SIWZ.

Cena montażu automatycznych szlabanów oraz zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego wraz z instalacją (jeśli dotyczy) bezterminowego, licencjonowanego oprogramowania podzielona zostanie na 12 rat płatnych w okresach miesięcznych.

Tytuł własności zamontowanych automatycznych szlabanów i urządzeń zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego oraz licencjonowanego, bezterminowego oprogramowania przechodzi nieodpłatnie na Zamawiającego z chwilą całkowitej zapłaty za przedmiot zamówienia opisany w Załączniku 1 – część B.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

TERMIN WYKONANIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA

-… czas określony: 12 miesięcy (52 tygodnie) od dnia zawarcia umowy lub…
-… do wyczerpania, przed określonym dniem zakończenia umowy, maksymalnej ilości roboczogodzin wynoszącej 51 460 godz. lub…
-… do wyczerpania, przed określonym dniem zakończenia umowy, maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zamawiający może zrezygnować z realizacji części zamówienia na świadczenie usługi ochrony mienia w powiązaniu z usługą portierską, jednak nie więcej niż 30% szacowanej ilości roboczogodzin, przyjmując tygodniowy (7-dniowy) cykl rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za faktyczne wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej przekraczającej 30.000 euro lecz nie przekraczającej 209.000 euro dla usług.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 p. 6 ustawy Pzp.

  Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe tj. świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską i stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 98.34.11.20-2, 51.11.00.00-6, 51.21.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1…Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 8 000,00 zł (osiem tysięcy złotych)….
2…Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:… a)…wnoszone w
formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert…. Wadium w
formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Handlowy w Warszawie S.A. (CitiBank), Oddział
w Gdańsku 22 1030 1117 0000 0000 8899 5031…. b)…wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały
złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A
(wjazd od ulicy Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro… 3….Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w
jednej lub kilku następujących formach:… a)…pieniądzu;… b)…poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;… c)…gwarancjach
bankowych;… d)…gwarancjach ubezpieczeniowych;… e)…poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz.U. z 2007 Nr
42, poz. poz.275, z późn. zm.)… 4….Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu musi być wystawione na
Zamawiającego…. 5….Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do gwarancji
(poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą…. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne
żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu
potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań
majątkowych w imieniu Zamawiającego…. 6….Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym…. 7…Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za
wniesione prawidłowo…. 8….Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w p. 13…. 9….Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano…. 10…. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert…. 11….Jeżeli
wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę… 12….Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:… a)…odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,… b)…nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,…
c)…zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy….
13…Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.
1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej…. 14….Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wniósł
wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46
ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą…. 15…. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie warunków określonych w p. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia – Dz. U. 2014r., poz. 1099). Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usługi ochrony mienia, w tym jedno na usługę ochrony kompleksu sportowego. Każde z dwóch wymaganych zamówień musi łącznie potwierdzać realizację usługi ochrony mienia: …
   a)… w wymiarze co najmniej 25.000 roboczogodzin,…
   b)… na obszarze min. 15 ha,…
   c)… w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

   Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

   Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego do uznania spełnienia warunku wystarczające będzie jak tylko jeden Wykonawca wykaże się wymaganą wiedzą i doświadczeniem.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy -> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a)… usługa ochrony mienia:…
   -…Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wymaganych ustawowo uprawnień (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia – Rozdz. 5 – [Dz. U. 2014r., poz.1099].

   -…Zamawiający wymaga by Wykonawca zatrudniał min. 8 osób na umowę o pracę posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w tym na pełnym etacie co najmniej 6 osób. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

   b)…usługa portierska i pozostałe:

   Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 -> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy -> załączone do SIWZ. Ocena spełnienia warunku zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Usługi główne, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę ww. wykazie – Załącznik nr 2 na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający określił w p. 5.2.2 SIWZ oraz w p. III.3.2 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, tj. co najmniej dwa zamówienia na świadczenie usługi ochrony mienia, każde z zamówień wykonane w wymiarze co najmniej 25.000 roboczogodzin, na obszarze min. 15 ha i w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w tym jedno na wykonywanie usługi ochrony kompleksu sportowego…. Wykonawca złoży dowody potwierdzające, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie co najmniej dwa zmówienia wykazane w Załączniku nr 2 do SIWZ, polegające na świadczeniu usługi ochrony mienia wykonane były w wymiarze co najmniej 25.000 roboczogodzin, na obszarze min. 15 ha i w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w tym jedno zamówienie na wykonywanie usługi ochrony kompleksu sportowego.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1….OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych,..2…Formularz Oferty postępowania nr 02/0116/UN (Załącznik nr 8)…3…Oświadczenie Wykonawcy informujące Zamawiającego o tym, która z pozycji lub części zamówienia
powierzona zostanie podwykonawcom….Brak złożenia oświadczenia zostanie przyjęte jako informacja, że całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę….4…Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą….5…Pisemne zobowiązanie Innych Podmiotów dotyczące zasobów
oddanych do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia….Uwaga: Brak pisemnych
zobowiązań innych podmiotów oznaczać będzie, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. …6… Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dla ustanowionego pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Doświadczenie Wykonawcy – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:… a)…zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności zmian stawek podatkowych (VAT), mających wpływ na cenę…. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego, tj. części wynagrodzenia Wykonawcy za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zrealizowano…. b)…zmiany danych Wykonawcy (siedziba, adres, nazwa) bez zmiany Wykonawcy,… c)…rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy…. Strony uzgadniają, że rozliczenie za faktycznie wykonaną pracę nastąpi wg stawek jednostkowych (1 roboczogodzina/1 pracownika) określonych w umowie przyjmując tygodniowy (7-dniowy) cykl wykonania usługi ochrony mienia bądź usługi portierskiej tej części zamówienia, z której Zamawiający ma zamiar zrezygnować,… d)…wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy…. e)…zmiany wskazanego składu osobowego Wykonawcy realizującego umowę. Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że nowe osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia oraz spełniają wymagania zawarte w umowie i SIWZ postępowania nr 02/0116/UN a także uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego…. f)…zmiany Podwykonawcy wskazanego w Umowie, jeżeli Wykonawca złożył w ofercie oświadczenie informujące Zamawiającego o tym, że część zamówienia powierzona zostanie podwykonawcom i jeżeli zmiana ta jest niezbędna dla prawidłowej realizacji Umowy…. *** Uwaga: W przypadku, gdy całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę powyższy punkt zostanie usunięty z przyszłej Umowy…. g)…zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, która dotyczy Podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy i złożył w ofercie pisemne zobowiązania innych podmiotów. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia…. *** Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy powyższy punkt zostanie usunięty z przyszłej Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://awf.gdansk.sisco.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: -…Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A (wjazd od ul. Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, …w Biurze Zamówień Publicznych, pok. 310 lub –…w Biurze Kanclerza, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Budynek AWFiS, ul. Józefa Czyżewskiego 30A (wjazd od ul. Nadwodnej), 80-336 Gdańsk, Biuro Kanclerza, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1…Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,… 2…Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,… 3…Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów…. 4… Zamawiający uszczegóławia p III.4.1) w zakresie potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie Koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia – Dz. U. 2014r., poz. 1099)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie