Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE1. Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji potyliczno – szyjnej – materiał…

Poznań: 1. Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji potyliczno – szyjnej – materiał tytan
2. Pakiet nr 2. Proteza trzonu odcinka szyjnego – materiał PEEK
3. Pakiet nr 3. Klej tkankowy BioGlue
4. Pakiet nr 4. Neurochirurgiczne zestawy do operacji głowy i kręgosłupa.
5. Pakiet nr 5. Implant dynamiczny międzywyrostkowy – materiał PEEK

Numer ogłoszenia: 22060 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8691759, faks 061 8691847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji potyliczno – szyjnej – materiał tytan
2. Pakiet nr 2. Proteza trzonu odcinka szyjnego – materiał PEEK
3. Pakiet nr 3. Klej tkankowy BioGlue
4. Pakiet nr 4. Neurochirurgiczne zestawy do operacji głowy i kręgosłupa.
5. Pakiet nr 5. Implant dynamiczny międzywyrostkowy – materiał PEEK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji potyliczno – szyjnej – materiał tytan – 2 pozycje asortymentowe
2. Pakiet nr 2. Proteza trzonu odcinka szyjnego – materiał PEEK – 2 pozycje asortymentowe
3. Pakiet nr 3. Klej tkankowy BioGlue – 2 pozycje asortymentowe
4. Pakiet nr 4. Neurochirurgiczne zestawy do operacji głowy i kręgosłupa – 2 pozycje asortymentowe
5. Pakiet nr 5. Implant dynamiczny międzywyrostkowy – materiał PEEK – 2 pozycje asortymentowe.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  1. Dla oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 26.05.2015r. Dz. U. z 2015r., poz. 876 ze zm.) Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o posiadaniu dokumentów, które należy złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w związku z pierwszym wprowadzeniem wyrobu medycznego do obrotu (do wglądu na żądanie Zamawiającego).
  2. Dla oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. z dnia 26.05.2015r. Dz. U. z 2015r., poz. 876 ze zm.) Wykonawca wraz z ofertą załącza deklarację zgodności CE.
  3. Dla oferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga złożenia opisu zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu zamówienia, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych pozycji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Ocena jakosciowa – 20

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Określona cena nie może zostać podwyższona przez cały okres obowiązywania umowy, chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT.
2. 2. Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo:
a) zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;
b) zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany;
c) zmianę sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy;
d) zmianę terminu realizacji poszczególnych dostaw przedmiotu umowy,
e) zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu,
f) obniżenia ceny netto,
g) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.
3. Warunkami dokonania zmian wskazanych w pkt 2 mogą być:
a) wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę przedmiot umowy zmodyfikowany bądź udoskonalony,
b) wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy,
c) nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego,
d) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (statutowej).
e) w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych wykonywanych przez Zamawiającego albo/lub w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego
f) będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, albo będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa
g) zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=435_2015
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego wejscie O pok 5a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 09:00, miejsce: siedziba zamawiającego wejscie C kancelaria ogólna szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kod CPV na dzierżawę PA-02.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji potyliczno – szyjnej – materiał tytan.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2. Proteza trzonu odcinka szyjnego – materiał PEEK.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3. Klej tkankowy BioGlue.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 4. Neurochirurgiczne zestawy do operacji głowy i kręgosłupa..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 5. Implant dynamiczny międzywyrostkowy – materiał PEEK.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.