Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE20/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o…

Łódź: 20/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Numer ogłoszenia: 24140 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 20/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 26 pakietów.
2.Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby na każde wezwanie Zamawiającego (także w toku sprawdzania ofert) dostarczone były następujące dokumenty:
a/zezwolenie na obrót produktami leczniczym (odpowiedni dokument – jeden z poniżej wymienionych):
zezwolenie, koncesja lub licencja Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub Ministra Zdrowia lub innej jednostki uprawnionej – w zakresie obrotu produktami leczniczymi – na prowadzenie hurtowni lub składu konsygnacyjnego oraz w zakresie wytwarzania produktów leczniczych – dla wytwórcy – ważne na dzień składania ofert.
b/charakterystyka oferowanego produktu leczniczego w języku polskim (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Czas realizacji reklamacji – 10

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopernik.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź
Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Bicalutamidum BICALUTAMIDE TEVA TABL. POWL. 0,05 G [x28 TABL.] tabletki powlekane 50 mg 28 tabl. op 300
  2 Calcitoninum Salmonis CALCITONIN 100 JELFA INJ. 100 J.M./1 ML [x5 AMP.] płyn do wstrzykiwań 100 j.m. / ml 5 amp 1 ml op 13
  3 Tigecycline TYGACIL INJ. 0,05 G [x10 FIOL.] proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg 10 fiol. 5 ml op 10
  4 Torasemidum TRIFAS 20 INJ. 0,02 G/4 ML [x5 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 5mg / ml 5 amp. 4ml op 75.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Epitifibatide INTEGRILIN INJ. 0,02 G/10 ML [x1 FIOL.] roztwór do infuzji 2 mg / ml 1 fiol. 10 ml op 20
  2 Kalii chloridum KALIPOZ PROLONGATUM TABL. 0,75 G = 0,391 G POTASU [x30 TABL. BLISTRY] tabletki o przedłużonym uwalnianiu 391 mg K+ 30 tabl. op 313
  3 Nitrazepamum NITRAZEPAM GSK TABL. 0,005 G [x20 TABL.] tabletki 5 mg 20 tabl. op 45.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dalteparinum natricum FRAGMIN INJ. 7500 J.M./0,3 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK Z IGŁĄ] roztwór do wstrzykiwań 7 500 j.m. a.
  Xa/0,3 ml 10 amp.-strzyk. 0,3 ml op 7
  2. Dalteparinum natricum FRAGMIN INJ. 2500 J.M./0,2 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK Z IGŁĄ] roztwór do wstrzykiwań 2500 j.m.
  a.Xa/0,2 ml 10 amp.-strzyk. 0,2 ml op 15
  3. Dalteparinum natricum FRAGMIN INJ. 5000 J.M./0,2 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYKAWEK Z IGŁĄ] roztwór do wstrzykiwań 5000 j.m./0,2ml 10 amp.-strzyk. 0,2 ml op 400.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dinatrii pamidronas PAMIFOS-60 INJ. 0,06 G [x1 FIOL. + ROZP. AMP. SZKŁO 10 ML] proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji lub koncentrat 60 mg 1 fiol. op 17
  2. Dinatrii pamidronas PAMIFOS-90 INJ. 0,09 G [x1 FIOL. + ROZP. AMP. SZKŁO 10 ML] proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji lub koncentrat 90 mg 1 fiol. op 13.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Fondaparinuxum natricum ARIXTRA INJ. 0,0025 G/0,5 ML [x10 AMPUŁKOSTRZYK. RĘCZNY SYSTEM ZABEZPIECZ] roztwór do wstrzykiwań 2,5 mg / 0,5 ml 10 amp. S- strzyk. op 6.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Fulvestrant FASLODEX INJ. 0,25 G/5 ML [x2 AMPUŁKOSTRZYKAWKI + 2 IGŁY] roztwór do wstrzykiwań 250 mg/5 ml 2 amp. – strzyk. 5 ml + 2 igły op 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum exanimale ad usum humanum THYMOGLOBULINE 5 MG/ML INJ. 0,025 G [x1 FIOL.] proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 5 mg/ml 25
  mg 1 fiol. s.subst. + rozp. 5 ml op 38.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Toxinum botulinicum
  typum A ad iniectabile DYSPORT INJ. 500 J. SPEYWOOD [x1 FIOL.] proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m. 1 fiol. proszku. op 44.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Acidum acetylsalicylicum ACARD TABL. POWL. 0,075 G [x60 TABL.] tabletki dojelitowe 75 mg 60 tabl. op. 200
  2. Allantoinum ALANTAN MAŚĆ 2% [x30 G] maść 20mg/g 1 op. 30 g op. 150
  3. Aprepitant EMEND KAPS. 0,08 G + 0,125 G [x3 KAPS. = 2 KAPS. 0,08 G + 1 KAPS. 0,125 G] kapsułki twarde 125 mg + 80 mg 1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg op. 294
  4. Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii
  phosphas DIPROPHOS INJ. 0,00643+0,00263 [x5 AMP. 1 ML] zawiesina do
  wstrzykiwań (6,43 mg + 2,63 mg)/ml 5 amp. 1 ml op. 17
  5. Carbamazepinum FINLEPSIN TABL. 0,2 G [x50 TABL.] tabletki 200 mg 50 tabl. op. 10
  6. Cetirizini dihydrochloridum ALLERTEC KROPLE 1% = 0,01 G/1 ML [x10 ML BUTELKA Z KROPLOMIERZEM] krople doustne, roztwór 10 mg / ml 1 butelka 10 ml op. 30
  7. Citalopramum CITRONIL TABL. POWL. 0,02 G [x28 TABL.] tabletki 20 mg 28 tabl. op. 19
  8. Digoxinum DIGOXIN WZF INJ. 0,5 MG/2 ML [x5 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań 0,25 mg/ml 5 amp. 2 ml op. 32
  9. Dimeticonum ESPUTICON KAPS. 0,05 G [x100 KAPS. BLISTRY] kapsułki miękkie 50 mg 100 kaps. op. 20
  10. Fludrocortisoni acetas +Gramicidinum +Neomycinum DICORTINEFF ZAWIESINA DO OCZU I USZU 0,3525 [x5 ML] krople do oczu i uszu, zawiesina (2 500 j.m. + 25 j.m. + 1 mg)/ml 1butelka 5 ml op. 113
  11. Haloperidolum HALOPERIDOL UNIA KROPLE 0,2% [x10 ML] krople doustne,
  roztwór 2 mg/ml 1 butelka 10 ml op. 44
  12. Hydroxyzini hydrochloridum HYDROXYZINUM VP TABL. POWL. 0,01 G [x30 TABL.] tabletki powlekane 10 mg 30 tabl. op. 350
  13. Hyoscini butylbromidum BUSCOLYSIN INJ. 0,02 G/1 ML [x10 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań 20 mg/ml 10 amp. 1 ml op. 100
  14. Ibuprofenum MIG DLA DZIECI ZAWIESINA 2% = 0,1 G/5 ML [x100 ML] zawiesina doustna 2 g/100 ml 1 but.100 ml op. 100
  15. Inosinum pranobexum NEOSINE TABL. 0,5 G [x50 TABL.] tabletki 500 mg 50 tabl. op. 8
  16. Ipratropii bromidum ATROVENT PŁYN 0,25 MG/1 ML [x20 ML] płyn do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg / ml 1 but. 20 ml op. 75
  17. Isosorbidi mononitras EFFOX LONG 50 TABL. 0,05 G [x30 TABL.] tabletki 50 mg 30 tabl. op. 25
  18. Isosorbidi mononitras MONONIT 60 RETARD TABL. POWL. 0,06 G [x30 TABL. BLISTRY] tabletki powlekane o
  przedłużonym uwalnianiu 60 mg 30 tabl. op. 13
  19. Levothyroxinum natricum LETROX 50 TABL. 0,05 MG [x50 TABL.] tabletki 50 mcg 100 tabl. op. 25
  20. Lidocaini hydrochloridum LIGNOCAINUM JELFA ŻEL 2% [x30 G TUBA Z KANIULĄ TYP A] żel 20 mg/g 1 tuba 30 g typu A op. 188
  21. Lidocaini Hydrochloridum LIGNOCAINUM JELFA ŻEL 2% [x30 G TUBA Z KANIULĄ TYP U] żel 20 mg / g 1 tuba 30g typ U z kaniulą op. 1125
  22. Lorazepamum LORAFEN DRAŻ. 0,001 G [x25 TABL. DRAŻOWANYCH] tabletki drażowane 1 mg 25 tabl op. 4
  23. Lormetazepamum NOCTOFER TABL. 0,001 G [x20 TABL.] tabletki 1 mg 20 tabl. op. 113
  24. Naproxenum PABI-NAPROXEN TABL. 0,25 G [x50 TABL.] tabletki 250 mg 50 tabl. op. 13
  25. Poly(alcohol vinylicus) LACRIMAL KROPLE DO OCZU 1,4% [x2 BUTELKI 5 ML] krople do oczu,
  roztwór 14 mg/ml 2 op. 5 ml op. 23
  26. Prednisonum ENCORTON TABL. 0,02 G [x20 TABL. FIOLKA] tabletki 20 mg 20 tabl. op. 125
  27. Propafenoni hydrochloridum RYTMONORM INJ. 0,07 G/20 ML [x5 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań 3,5 mg/ml 5 amp. 20 ml op. 8
  28. Pyridoxini hydrochloridum VITAMINUM B6 POLFARMEX TABL. 0,05 G [x50 TABL. BLISTER] tabletki 50 mg 50 tabl. op. 18
  29. Streptokinasum STREPTASE 250000 INJ. 250000 J.M. [x1 FIOL.] proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i dotętniczych lub infuzji 250 000 j.m 1 fiol. 250 000 j.m. op. 30
  30. Suxamethonii chloridum CHLORSUCCILLIN INJ. 0,2 G [x10 FIOL.] proszek do
  sporządzania 200 mg 10 fiol. proszku op. 7
  31. Thiamazolum THYROZOL TABL. POWL. 0,005 G [x50 TABL.] tabletki 5 mg 50 tabl. op. 25.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Drotaverini hydrochloridum NO-SPA INJ. 0,04 G/2 ML [x5 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań 20 mg/ml 5 amp. 2 ml op. 500.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Lidocainum LIDOCAIN-EGIS AEROZOL 10% [x38 G = 650 DAWEK] aerozol, roztwór 10% (100 mg/ml) 1 butelka 38 g op. 50
  2. Nitrendipinum NITRENDYPINA EGIS TABL. 0,01 G [x30 TABL. = 2 BLISTRY] tabletki 10 mg 30 tabl. op. 125.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Amikacinum BIODACYNA INJ. 0,25 G/2 ML [x1 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań i infuzji 125 mg/ml 1 amp.2 ml op. 200
  2. Amikacinum BIODACYNA INJ. 0,5 G/2 ML [x1 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań i infuzji 250 mg/ml 1 amp.2 ml op. 1400.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cefuroximum ZINACEF INJ. 1,5 G [x1 FIOL.] proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 mg 1 fiol. proszku op. 2050
  2. Cefuroximum ZINACEF INJ. 0,75 G [x1 FIOL.] proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 750 mg 1 fiol. proszku op. 1250.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Clindamycinum KLIMICIN INJ. 0,3 G/2 ML [x5 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml 5 amp. 2 ml op. 188
  2. Clindamycinum KLIMICIN INJ. 0,6 G/4 ML [x5 FIOL.] roztwór do
  wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml 5 amp. 4 ml op. 438.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dexamethasonum DEXAVEN INJ. 0,004 G/1 ML [x10 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań 4 mg 10 amp. op. 838.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dobutaminum DOBUTAMIN-SANDOZ INJ. 0,25 G [x1 FIOL.] proszek do
  sporządzania roztworu do infuzji 250 mg 1 fiolka proszku op. 225.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Adrenalinum ADRENALINA WZF 0,1% INJ. 0,001 G/1 ML [x10 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 1mg/ml 10 amp. 1 ml op 225
  2. Metoclopramidi hydrochloridum Metoclopramidum, inj. 10mg/2ml roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 5*amp. 2 ml op 2250
  3. Naloxoni hydrochloridum NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF INJ. 0,4 MG/1 ML [x10 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 400 mcg/ml 10 amp. 1 ml op. 25
  4. Natrii hydrocarbonas NATRIUM BICARBONICUM 8,4% POLPHARMA INJ. 8,4%/20 ML [x10 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 84 mg/ml 10 amp. 20 ml op. 150
  5. Lidocaini hydrochloridum LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF 1% INJ. 0,2 G/20 ML [x5 FIOL.] roztwór do wstrzykiwań10 mg/ml 5 fiol. 20 ml op. 750.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet nr 17A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Morphini sulfas MORPHINI SULFAS WZF INJ. 0,02 G/1 ML [x10 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 10 amp. 1 ml op 225
  2. Morphini sulfas MORPHINI SULFAS WZF INJ. 0,01 G/1 ML [x10 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 10 amp. 1 ml op 375.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Midazolamum DORMICUM TABL. POWL. 0,015 G [x100 TABL.] tabletki powlekane 15 mg 100 tabletka op. 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ondansetronum ZOFRAN INJ. 0,008 G/4 ML [x5 AMP.] roztwór do
  wstrzykiwań 2 mg/ml 5 amp. 4 ml op. 3000.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ramiprilum TRITACE 2,5 TABL. 0,0025 G [x28 TABL.] tabletki 2,5 mg 28 tabl. op. 75
  2. Ramiprilum TRITACE 5 TABL. 0,005 G [x28 TABL.] tabletki 5 mg 28 tabl. op. 188
  3. Ramiprilum TRITACE 10 TABL. 0,01 G [x28 TABL.] tabletki 10 mg 28 tabl. op. 125.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rocuronii bromidum ROQURUM INJ. 0,1 G/10 ML [x10 FIOL.] roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml 10 fiol. 10 ml op. 125.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet nr 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Simvastatinum SIMVASTEROL TABL. POWL. 0,02 G [x28 TABL.] tabletki powlekane 20 mg 28 tabl. op. 30
  2. Simvastatinum SIMVASTEROL TABL. POWL. 0,04 G [x28 TABL.] tabletki powlekane 40 mg 28 tabl. op. 8.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet nr 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Levofloxacinum TAVANIC INJ. 0,5 G/100 ML [x1 FIOL.] roztwór do infuzji 5 mg/ml 1 fiol. 100 ml op. 250.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet nr 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Propofolum PROPOFOL-LIPURO 2% INJ. 1 G/50 ML [x1 FIOL.] emulsja do wstrzykiwań lub infuzji typu MCT/LCT 20 mg/ml 1 fiol. 50 ml op. 250.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet nr 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Thiamini hydrochloridum VITAMINUM B1 TEVA INJ. 0,025 G/1 ML [x10 AMP.] roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml 10 amp. 1 ml op. 72.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet nr 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Voriconazole VFEND INJ. 0,2 G [x1 FIOL.] proszek do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg 1 fiol. op 48.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Czas realizacji reklamacji – 10