Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na nielimitowanym dostępie dla uprawnionych pracowników…

Łódź: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na nielimitowanym dostępie dla uprawnionych pracowników Zamawiającego, do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących rozmieszonych na terenie całego kraju.

Numer ogłoszenia: 18966 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi , ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6652295, faks 042 6652080.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzka.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na nielimitowanym dostępie dla uprawnionych pracowników Zamawiającego, do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących rozmieszonych na terenie całego kraju..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do Programu dla uprawnionych użytkowników, do co najmniej 2 000 obiektów zlokalizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Wykonawca zapewni zróżnicowanie obiektów i usług co najmniej na baseny, siłownie, sauny, zajęcia fitness, jogę, sztuki walki, taniec, aqua aerobic, ścianki wspinaczkowe, lodowisko, squash, spinning, nordic walking, grotę solną, tenis ziemny i inne.
3. Zamawiający przewiduje, że w momencie zawarcia umowy zgłosi do Programu nie mniej niż
100 użytkowników – maksymalna liczbę osób jaką zamawiający przewiduje to 300 użytkowników.
4. Lista osób korzystających z dostępu do usług sportowo- rekreacyjnych zawierająca imię
i nazwisko pracownika będzie co miesiąc aktualizowana, co najmniej 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z dostępu do usług różnej liczby uczestników w poszczególnych miesiącach obowiązywania umowy.
5. Dostęp do wyżej wymienionych usług musi mieć charakter Open przez co należy rozumieć możliwość korzystania z obiektów sportowych przez 7 dni w tygodniu bez jakichkolwiek ograniczeń, chyba że takie ograniczenia są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo rekreacyjne i dotyczą wszystkich klientów danego obiektu np. możliwość korzystania z danej usługi tylko raz w ciągu dnia.
6. Wyjątkiem objęte mogą być ograniczenia wprowadzone przez ośrodek wynikające
z obowiązujących w ośrodku godzin pracy, regulaminów, grafików, wtedy czas korzystania
z pojedynczej usługi nie może być krótszy niż 45 minut, chyba, że charakter i rodzaj zajęć sportowo-rekreacyjnych, jak również względy bezpieczeństwa wymagają skrócenia czasu usługi np. usługa typu sauna- 30 minut.
7. Zamawiający nie dopuszcza stosowania interwałów czasowych pomiędzy korzystaniem
z usług sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca.
8. Wykonawca w ramach realizacji umowy zapewni możliwość korzystania przez użytkowników ze wszystkich zajęć i obiektów sportowo-rekreacyjnych, które znajdują się w jego publicznej ofercie. Z tego tytułu Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami oraz zapewni stałą cenę dostępu do obiektów w okresie obowiązywania umowy, chyba że dopłaty wprowadzone są przez same punkty sportowo-rekreacyjne np. odnośnie korzystania z usługi squash i kręgle.
9. Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat i innych mikropłatności przy weryfikacji Użytkowników, poza ceną określoną w umowie. Dodatkowe opłaty mogą być nakładane jedynie przez same Obiekty w przypadku:
a) przekroczenia limitu czas korzystania z danej usługi
b) wprowadzenia dodatkowej opłaty np. odnośnie korzystania z usługi squash i kręgle.
10. Wykonawca w ramach umowy, umożliwi także dodatkowo korzystanie z nowo dostępnych usług
w ramach pakietu sportowego, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie umowy z Zamawiającym.
11. W ramach Programu, Wykonawca umożliwi zakup za dodatkową opłatą karty osobom towarzyszącym i dzieciom Użytkownika Programu, po ustalonych cenach, obowiązujących przez okres którego dotyczy umowa.
12. Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa zaoferowana przez Wykonawcę będzie wiążąca przez cały okres obowiązywania umowy.
13. Zamawiający zobowiązuje się do współfinansowania w wysokości 20,00 zł do karty. Dla osób towarzyszących i dzieci nie jest przewidziane dofinansowanie.
14. Pojęcia występujące w SIWZ i załącznikach mają określone poniżej znaczenie:
– Program sportowo – rekreacyjny (Program) – zestaw oferowanych przez Wykonawcę usług dostępu do zróżnicowanych obiektów (np. siłowni, klubów fitness, basenu, sauny)
i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uprawnionych pracowników Zamawiającego.
– Lista – imienna lista Użytkowników uprawnionych do korzystania z Programu przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego.
– Użytkownik – funkcjonariusz/pracownik Zamawiającego.
– Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy, w którym Użytkownicy będą mieli dostęp do programu.
– Obiekt – samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych (zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym powietrzu) lub budynków, których całość lub część przeznaczona jest do celów sportowo -rekreacyjnych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.60.00.00-7, 92.61.00.00-0, 92.33.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 70
  • 2 – liczba obiektów w Łodzi, w których będą świadczone usługi sportowo-rekreacyjne – 20
  • 3 – liczba obiektów w Polsce, w których będą świadczone usługi sportowo-rekreacyjne – 10

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Zespół ds. Zamówień Publicznych ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Zespół ds. Zamówień Publicznych ul.
Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie