Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBezgotówkowy zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw Wykonawcy do samochodów i…

Trąbki Wielkie: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw Wykonawcy do samochodów i maszyn służbowych Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 8364 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340086 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie, tel. 58 322 02 48, faks 58 682 83 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw Wykonawcy do samochodów i maszyn służbowych Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw Wykonawcy do samochodów i maszyn służbowych Zamawiającego do ciągnika rolniczego, koparkoładowarki, samochodu dostawczego, samochodu ciężarowego oraz do kanistra..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7 09-411 Płock, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 210878,80

  • Oferta z najniższą ceną: 210878,80 / Oferta z najwyższą ceną: 210878,80

  • Waluta: PLN .