Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w…

Siemianowice Śląskie: Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014 – zamówienie uzupełniające (3)
Numer ogłoszenia: 333538 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 7605200, faks 32 7605280 , strona internetowa www.um.siemianowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie jezdni, chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz wiat przystankowych w Siemianowicach Śląskich w latach 2013-2014 – zamówienie uzupełniające (3).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich w zakresie:
– jezdni,
– chodników,
– oznakowania pionowego,
– oznakowania poziomego.

Pod pojęciem bieżące utrzymanie jezdni i chodników rozumie się: usuwanie ubytków w jezdniach i chodnikach, spękań nawierzchni, naprawę i uzupełnienia istniejącej podbudowy, likwidację deformacji jezdni i chodników zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz prace zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu pojazdów i pieszych, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Terminy wykonywania robót w zakresie bieżącego utrzymania jezdni i chodników:
-Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca kalendarzowego zakres rzeczowy i finansowy robót do wykonania w następnym miesiącu.
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania jednostkowego zakresu robót, niezależnie od robót objętych w/ w wykazem, do których Wykonawca przystąpi w czasie 24 godzin od zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe szkody, spowodowane niewykonaniem powierzonych robót w określonym czasie.
3. Terminy wykonywania robót w zakresie oznakowania poziomego i pionowego:
-Oznakowanie poziome jezdni wykonywane będzie wyłącznie w porze nocnej, tzn. od godz. 21:00 do godz. 5:00, w terminie i w kolejności wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym. Prace będą wykonywane pod ścisłym nadzorem kierownika robót. Stwierdzenie chociaż jednego malowania w porze dziennej będzie podstawą do naliczenia kary umownej lub do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
-Wykonawca może wykonywać elementy oznakowania poziomego poza porą nocną, wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
-Wykonawca zapewni dyspozycyjność na wypadek robót interwencyjnych. Przez roboty interwencyjne rozumie się konieczność tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego wynikłą na skutek awarii oraz wykonywania innych robót towarzyszących na jezdniach, jak również tymczasowych nieprzewidzianych zmian w organizacji ruchu. W tych przypadkach nie obowiązuje wykonywanie oznakowania poziomego w porze nocnej.
-Wykonawca zobowiązany jest, na zlecenie Zamawiającego, do prześwietlania roślinności w pobliżu znaków pionowych w celu zapewnienie ich pełnej widoczności.
4. Terminy wykonywania robót w trybie awaryjnym:
– Wykonawca musi zagwarantować, w ramach niniejszej umowy, zapewnienie kontaktu telefonicznego poza godzinami pracy Wykonawcy, również w dni świąteczne i wolne od pracy na potrzeby zgłoszenia konieczności wykonania nieprzewidzianych robót, powstałych w pasie drogowym i zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, wraz z oznakowaniem miejsca awaryjnego.
– W przypadkach awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej likwidacji lub zabezpieczenia miejsca powstałego zagrożenia. W przeciwnym razie roszczenia wynikające z powstałej awarii obciążą Wykonawcę.
– Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pełnego zestawu znaków i barier niezbędnych do awaryjnego oznakowania robót i ewentualnych objazdów. Zestaw znaków i barier winien być wystarczający do awaryjnego, jednoczesnego, oznakowania co najmniej 3 miejsc awaryjnych. Sposób oznakowania powinien być zgodny z aktualnie obowiązującą Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.
– Oznakowanie miejsc awarii wraz z ewentualnymi objazdami wykonane powinno być w ciągu 30 min. od zgłoszenia, w przeciwnym razie naliczane będą kary umowne w wysokości jednego tysiąca zł za każde następne 10 minut opóźnienia.
– W przypadku zgłoszenia przez dyspozytora Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) konieczności wykonania oznakowania miejsca awarii Wykonawca zobowiązany jest do:
– zgłoszenia dyspozytorowi MCZK przybycia na miejsce awarii i przekazania informacji o zastanej sytuacji;
– zgłoszenia dyspozytorowi MCZK i Zamawiającemu wykonanie zabezpieczenia.

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia:

a) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania jezdni i chodników;
b) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego;
c) na okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego materiałami chemoutwardzalnymi;
d) na okres 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego farbami akrylowymi.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
– Przedmiar robót (Załącznik nr 1 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania);
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr 2 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania);
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w INDPP – wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Uzasadnienie faktyczne:

  Niniejsze zamówienie spełnia ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie będzie zamówieniem uzupełniającym do umowy podstawowej nr IR-IM. 272. 08. 2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w postępowaniu o numerze IR-IM.271.06.2012 przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
  Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia łącznie z zamówieniem uzupełniającym (1) oraz zamówieniem uzupełniającym (2) jest mniejsza niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
  Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone wykonawcy umowy podstawowej tj. firmie: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie.

  Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic w Siemianowicach Śląskich w zakresie: – jezdni, – chodników, – oznakowania poziomego, – oznakowania pionowego. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

  2. Uzasadnienie prawne:
  Art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o., ul. Śmiłowskiego 15, 41-100 Siemianowice Śląskie, kraj/woj. śląskie.