Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy 2/I/2016

Kraków: Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy 2/I/2016
Numer ogłoszenia: 23040 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 3273 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 616 74 19, faks 012 616 74 17.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy 2/I/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a)Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa, stałym nadzorze nad stanem technicznym tych obiektów jak również zabezpieczeniem ich prawidłowego funkcjonowania i zapewnieniu takiej sprawności, aby toalety były czynne przez cały rok, a ich stan sanitarno-higieniczny nie był kwestionowany przez użytkowników oraz organy kontrolujące, w tym Sanepid.b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Zakresu rzeczowego (zał. 6 do SIWZ) oraz Wykazu lokalizacji i czasu pracy miejskich, publicznych toalet wolnostojących na terenie miasta Krakowa (zał. 7 do SIWZ), Wykazu środków czystości i higieny niezbędnych do utrzymania szaletów (zał.8 do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Bieżące utrzymanie publicznych toalet wolnostojących na terenie Miasta Krakowa. Znak sprawy 2/I/2016.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.U.H. Aleksandra Raymond, Al. Słowackiego 52/9, 30-018 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 373983,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 274752,00

  • Oferta z najniższą ceną: 274752,00 / Oferta z najwyższą ceną: 292455,36

  • Waluta: PLN .