Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBieżące zabezpieczenie ruchu – elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ruda Śląska: Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Numer ogłoszenia: 23014 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182903 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż, regenerację, demontaż lub uzupełnianie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj.: 1. Ogrodzeń (barierek ochronnych, parawanów ulicznych). 2. Słupków blokujących. 3. Poręczy. 4. Balustrad. 5. Barieroporęczy. 6. Drogowych barier ochronnych (linowych, stalowych, betonowych). 7. Elementów uzupełniających. Powyższe elementy zlokalizowane są na terenach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.80-5, 45.23.32.92-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ENERGOBUD Spółka Jawna Gomoluch Polak, ul. Kokota 229, 41-711 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 689280,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 845332,85

  • Oferta z najniższą ceną: 512880,40 / Oferta z najwyższą ceną: 845332,85

  • Waluta: PLN .