Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Buczyna

Lubrza: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Buczyna
Numer ogłoszenia: 22998 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, woj. lubuskie, tel. 68 3813021, faks 68 3813021.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubrza.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Buczyna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Buczyna, dz. nr 16 obręb ewidencyjny Zagaje, Gmina Lubrza, powiat świebodziński, woj. Lubuskie.
2. Inwestycja obejmuje: – budowę boiska wielofunkcyjnego, zawierającego boisko do piłki ręcznej/nożnej, boisko do piłki siatkowej oraz boisko do koszykówki (nawierzchnia boisk – poliuretanowa ), – budowę ogrodzenia i piłkochwytów,
– ukształtowanie i zagospodarowanie terenu przyległego bezpośrednio do przedmiotowej inwestycji, – skompletowanie powykonawczej dokumentacji w tym zakresie geodezji (geodezyjne mapy powykonawcze). 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu – Omawiana działka położona jest w obrębie wsi Buczyna, w pobliżu drogi powiatowej nr 1241F, działka nr 16. W chwili obecnej na terenie działki znajdują się głownie nawierzchnie trawiaste, na których zlokalizowane mamy pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej. Na terenie działki rosną pojedyncze drzewa usytuowane przy zachodniej i południowej granicy. 4. Projektowane zagospodarowanie terenu – na działce nr ewid. 16 obręb Zagaje przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. Dokładne parametry boiska, wyposażenie oraz jego lokalizację przedstawiono w dokumentacji technicznej, która stanowi załącznik nr 10 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 5. Zestawienie powierzchni: a) Powierzchnia objęta opracowaniem – 1125,00 m2, b) Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego – 800,00 m2. 6. Przekrój przez konstrukcję: – grunt rodzimy; – geowłóknina 200g/m2; – podsypka piaskowa, gr. 20 cm; – stabilizacja cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm; – kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm; – podbudowa kompozytowa o gr. 3,5 cm; – nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk o gr. 13 mm. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15. Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartości 1,0% (+/- 0,5%).
7. Charakterystyka nawierzchni: Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendację ITB, spełnia wymagania normy PN-EN 14877. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 8. Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej: Wytrzymałość na rozciąganie: 1.05-1.10 N/mm2. Wytrzymałość na rozdzieranie: 140-150 N. Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60oC: 0,01-0,03 %. Odporność na zużycie (ścieranie): 1.1-1.2 g.
Przyczepność do podkładu betonowego: 0,65 MPa. Przyczepność do podkładu asfaltobetonowego: 0,50 MPa. Przyczepność do podkładu elastycznego ET: 0,55 MPa.
Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23oC: 36-38 %. Współczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia sucha): 0,50-0,55. Współczynnik tarcia kinetycznego (nawierzchnia mokra): 0,30-0,35. 9. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 czerwca 2016 r. Zamawiający informuje, iż przekazanie placu budowy nastąpi w dniach 11-15 kwietnia 2016r..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.27.00-2, 45.21.22.21-1, 45.34.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). Szczegółowa informacja na temat wadium została przedstawiona w Dziale 21 SIWZ – WADIUM.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od dokonania opisu oceny tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego zrealizowanie roboty budowlanej polegającej na budowie obiektu sportowego w postaci boiska wielofunkcyjnego na kwotę nie mniejszą 250.000,00 zł, potwierdzonego dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane roboty, że zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 – tekst jednolity z późn. zm.) w następującej specjalności:
   Kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 2 do SIWZ; 3. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 5. Kosztorys ofertowy; 6. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: a) Rekomendacji ITB (Instytut Techniki Budowlanej) lub wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania Zamawiającego;
b) Atestu Higienicznego PZH (Państwowy Zaklad Higieny); c) Aktualnego badania na zgodność z PN-EN 14877; d) Autoryzacji producenta systemu wskazanego w dokumentacji technicznej z potwierdzeniem gwarancji na konkretne zadanie;
e) Karty technicznej systemu potwierdzonej przez producenta; f) Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postępowania dopuszczalne zmiany wprowadzone zostały w projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubrza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, iż przekazanie placu budowy nastąpi w dniach 11-15 kwietnia 2016r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie