Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEbudowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną

Jastrowie: budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną
Numer ogłoszenia: 24280 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6642 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2662211, faks 067 2662342.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną przy ul. Al. Wolności 1 przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 26.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU AUTO SPORT Ireneusz Konkel Ciesznie 7D 83-334 Miechucino,, Ciesznie, 83-334 Miechucino, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487804,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 582600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 582600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 901154,25

  • Waluta: PLN .