Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi…

Biała Podlaska: Budowa budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in: przyłączami do sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu wraz z dojściami, dojazdami, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego dworca autobusowego wraz z wszystkimi elementami zagospodarowania, w tym budynków i wiat autobusowych oraz kolidujących sieci wraz z ich przebudową, na działkach ewidencyjnych nr 60/2; 59 obr. III przy ulicy Szarych Szeregów w Lubaniu.
Numer ogłoszenia: 7234 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych , ul. Sidorska 83, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3425552, faks 83 3425552.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inbap.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prywatny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in: przyłączami do sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu wraz z dojściami, dojazdami, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego dworca autobusowego wraz z wszystkimi elementami zagospodarowania, w tym budynków i wiat autobusowych oraz kolidujących sieci wraz z ich przebudową, na działkach ewidencyjnych nr 60/2; 59 obr. III przy ulicy Szarych Szeregów w Lubaniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Inwestycja polega na budowie budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in.: zagospodarowaniem terenu, dojściami, dojazdami, zjazdami; z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji; z zewnętrzną instalacją i przyłączem: elektroenergetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz abonencką stacją transformatorową wraz z oświetleniem zewnętrznym. W zakres robót wchodzi również rozbiórka istniejącego dworca autobusowego wraz z wszystkimi elementami zagospodarowania, w tym budynków i wiat autobusowych, rozbiórka istniejących sieci, instalacji zewnętrznych i przyłączy kolidujących z planowaną inwestycją wraz z ich przebudową oraz wycinka drzew kolidujących z projektowaną zabudową wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych.
Powierzchnia zabudowy: ok. 3 644,5 m²
Powierzchnia całkowita: ok. 7 289 m²
Kubatura: ok. 36 445 m3
Powierzchnia dróg i parkingów, ciągów pieszych oraz terenów utwardzanych: ok. 2 212,5 m²
Powierzchnia terenów zielonych: ok. 1 472 m².
Konstrukcja budynku: płytowo-słupowa w technologii żelbetowej monolitycznej.
Posadowienie obiektu: bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych.
Ściany zewnętrzne żelbetowe i murowane w technologii tradycyjnej, ściany wewnętrzne murowane i w systemie płyt gipsowo-kartonowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wybudowali lub rozbudowali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 obiekty o powierzchni użytkowej co najmniej 3 000m2Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą wykaz i referencje wybudowanych lub rozbudowanych w okresie ostatnich pięciu lat obiektów z podaniem daty, miejsca wykonania zamówienia oraz zamawiających w tym powierzchnia użytkowa w m2.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi wraz z kserokopiami uprawnień do wykonywania przez nich czynności oraz kserokopiami dokumentów stwierdzających przynależność do izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości 500.000 zł. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz sprawozdanie finansowe za ostatnie 3 lata.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu dostarczą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o związaniu składaną ofertą do dnia 10 lutego 2016 r.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 49
 • 2 – Swobodna ocena Zamawiającego – 51

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inbap.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Katarzyna Walter,tel.:885-118-112;e-mail:katarzyna.walter@inbap.comDostęp do dokumentacji budowlanej-przetargowej w wersji elektronicznej(projekt i przedmiary) można uzyskać od dnia 20stycznia 2016.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 16:00, miejsce: INBAP
ul. Sidorska 83
21-500 Biała Podlaska.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie