Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa budynku przedszkola przy ul. Staszica 16 w Zielonce.

Zielonka: Budowa budynku przedszkola przy ul. Staszica 16 w Zielonce.
Numer ogłoszenia: 24298 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340524 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, woj. mazowieckie, tel. 22 7613913, faks 22 7819989.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku przedszkola przy ul. Staszica 16 w Zielonce..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę w technologii szkieletu stalowego budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola publicznego integracyjnego, ośmiooddziałowego przy ul. Staszica 16 w Zielonce wraz z budową zjazdu publicznego i niezbędnej infrastruktury technicznej, wszystkimi innymi pracami i dostawami, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zlokalizowany jest na działkach nr 70.2, 81 i 93 w obrębie 5-30-02 pomiędzy ulicami Staszica, Moniuszki i Sienkiewicza i zaprojektowany jako obiekt wolnostojący, parterowy i niepodpiwniczony. Przeznaczony jest na stały pobyt 180 dzieci oraz około 45 osób obsługi. W kompleksie przewidziane jest 8 oddziałów przedszkolnych, każdy posiadający własną toaletę, w tym: 4 oddziały, w każdym oddziale 25 dzieci; 3 oddziały integracyjne, w każdym oddziale 20 dzieci; 1 oddział żłobkowy dla 20 dzieci. W obiekcie wydzielono strefę biurowo-administracyjną, strefę magazynową(zaplecza), strefę szatni, salę rytmiczno-ruchową z funkcją organizacji przedstawień okolicznościowych oraz w pełni wyposażony blok żywieniowy. Wejścia na teren przedszkola ukształtowano w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym do każdej jego części. Parametry budowanego budynku: Powierzchnia zabudowy budynku: 1649,00 m2 Powierzchnia użytkowa: 1462,44 m2 Powierzchnia wewnętrzna: 1571,21 m2 Wysokość budynku: 8,09 m – budynek niski Zakres robót obejmuje m.in.: przygotowanie placu budowy, w tym: organizacja ruchu w otoczeniu budowy, wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, zabezpieczenie roślinności przewidzianej do zachowania, usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją, zgodnie z projektem zieleni, urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej, przygotowanie gruntu w celu posadowienia fundamentów oraz konstrukcji dróg wewnętrznych i placu zabaw, budowę budynku zgodnie z dokumentacją robót, a w szczególności: wykonanie instalacji sanitarnych: instalacji grzewczej (instalacja c.o. zasilana z kotłowni gazowej), instalacji wod-kan (wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu), instalacji gazowej, kotłowni gazowej, instalacji wentylacji mechanicznej i rekuperacji, klimatyzacji oraz innych wynikających z dokumentacji budowlanej i wykonawczej; wykonanie instalacji elektrycznych tj.: instalacja zasilania elektroenergetycznego, instalacja wyłącznika przeciwpożarowego prądu, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, wykonanie tras kablowych (instalacji elektrycznych i teletechnicznych), instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne strefy otwartej, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, monitoring instalacji oświetlenia awaryjnego, oświetlenie zewnętrzne), instalacja siłowa, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja telefoniczna, instalacja rozgłoszeniowa, instalacja przyzywowa, instalacja radiowo – telewizyjna, instalacja systemu sygnalizacji pożaru, instalacja monitoringu wizyjnego, instalacja wideodomofonowa, instalacja kontroli dostępu, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, instalacja połączeń wyrównawczych; wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii typu: instalacja fotowoltaiczna (260 szt. modułów); wyposażenie technologiczne pomieszczeń kuchni i wyposażenie stałe trwale związane z obiektem zgodnie z wykazem znajdującym się w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wyposażenia (z wyłączeniem m.in. wyposażenia ruchomego sal i pomieszczeń biurowych); oznakowanie i wyposażenie przeciwpożarowe; wycinkę kolidujących drzew, zagospodarowanie terenu w tym: odwodnienie terenu, wykonanie ogrodzenia, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, wykonanie placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią i montażem urządzeń, montaż elementów małej architektury, uzupełnienie ziemi oraz nowe nasadzenia zgodnie z projektem zieleni, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, stojaki rowerowe dla min. 8 rowerów, budowa przyłącza wodociągowego, budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.), wykonanie świadectwa energetycznego i instrukcji pożarowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu/inwestycji; wykonanie wszystkich prawem wymaganych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy instrukcji (w tym m.in. dla urządzeń i instalacji oraz ppoż,) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, instrukcje użytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne itp.) – 2 kpl. Uwaga: Zestawienie wyposażenia stałego budynku do wyceny przez Wykonawcę zawarte jest w Szczegółowej Specyfikacji technicznej wyposażenia zawartej w dokumentacji robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w: a) projekcie budowlanym, b) projektach wykonawczych c) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót d) Przedmiarach (pomocniczo) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów. Dla elementów wyposażenia placów zabaw (urządzeń) i elementów małej architektury Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za produkt równoważny Zamawiający uzna produkt zgodny pod względem jakości i rodzaju materiału z jakiego został wykonany, ilości elementów wchodzących w skład poszczególnych zestawów określony w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalna zmiana wymiarów w zakresie +- 10%. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 14 wzoru umowy. Zamawiający informuję, że budynek został zaprojektowany jako budynek energooszczędny w klasie A (budynek pasywny) zgodnie z wytycznymi technicznymi programu LEMUR (program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie). W związku zamiarem ubiegania się przez Zamawiającego o pożyczkę i dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach ww. programu budynek musi cechować się wysoką jakością wykonania. Zamawiający przed odbiorem końcowym przeprowadzi na własny koszt szereg szczegółowych badań.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.24.70.00-1, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.21.41.00-1, 45.32.00.00-6, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-9, 45.11.27.32-9, 37.53.52.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DORBUD S.A., ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10206354,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 6789096,11

  • Oferta z najniższą ceną: 6789096,11 / Oferta z najwyższą ceną: 8448131,73

  • Waluta: PLN .