Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa chodnika w ul. Morasko od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej

Poznań: Budowa chodnika w ul. Morasko od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej
Numer ogłoszenia: 19970 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. , Al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 618842010, faks 618666004.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pozim.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.pozim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w ul. Morasko od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa chodnika w ul. Morasko od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej. Opis CPV:
– 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
– 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
– 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
– 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
– 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
– 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 35.000,- pln

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • I. Wykonawca musi wykazać, że wykonał (w ramach tego samego obiektu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, w ramach tego samego obiektu robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 pln netto, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy lub chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o nawierzchni jezdni z nawierzchni z kostki betonowej. W przypadku kontraktów zawieranych w walucie obcej, wartość robót należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy. Do wykazania spełniania przedmiotowego warunku koniecznym jest wykazanie się wykonaniem co najmniej jednej takiej roboty budowlanej.
   II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.
   III. Wykazując spełnianie przedmiotowego warunku Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w przedmiotowym wykazie oraz załączenia dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie (najważniejsze roboty budowlane) uznaje się zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia (opis zawarty w pkt 9.1.2. lit. b) niniejszej specyfikacji), wykonane w ramach tego samego obiektu roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 pln netto – każda z robót, polegające na budowie, budowie, przebudowie lub remoncie drogi, ulicy lub chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o nawierzchni jezdni z nawierzchni z kostki betonowej (wykaz musi obejmować min. jedną taką robotę budowlaną). Wzór wykazu robót zawiera Załącznik nr 5 do specyfikacji.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

c) pisemne zobowiązanie podmiotów na zasobach których polega wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, których opis sposobu dokonywania oceny spełniania zawarto w pkt 9.1.2. lit. b) i d) specyfikacji. Dokument składany jedynie w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzory zobowiązań do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia) zawiera Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pozim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – adres: al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – adres: al. Niepodległości 27, 61-714 Poznań.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (i odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.
Na etapie realizacji zamówienia wykonawca musi dysponować osobą, która kierować będzie robotami budowlanymi i pełnić funkcję:
– kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
– kierowników robót – osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane w niżej wymienionych specjalnościach:
– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
– instalacyjna (tzw. sanitarna) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
– osoba odpowiedzialna za wykonanie prac związanych z wycinką i zabezpieczeniem zieleni.
UWAGA: Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi posiadać min. 2 letni staż zawodowy na przedmiotowym stanowisku. Osoby pełniące funkcje kierowników robót powinni posiadać min. 2 letni staż zawodowy na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji kierowników robót w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.
Termin wykonania zamówienia:
– przekazanie placu budowy – 21 marca 2016r.,
– wykonanie robót przygotowawczych oraz wycinka drzew (etap I) – 9 kwietnia 2016r.,
– przebudowa oświetlenia drogowego (etap II) – 23 kwietnia 2016r.,
– wykonanie odwodnienia poza wpustami ulicznymi (etap III) – 14 maja 2016r.,
– zakończenie robót budowlanych (etap IV) – 15 czerwca 2016r.,
– zakończenie przedmiotu Umowy (etap v) – 31 lipca 2016r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie