Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa kompleksu budynków KPP w Skarżysku – Kamiennej u zbiegu ul. Rejowskiej…

Kielce: Budowa kompleksu budynków KPP w Skarżysku – Kamiennej u zbiegu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej – Roboty uzupełniające.
Numer ogłoszenia: 21980 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3492930, faks 041 3492935.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu budynków KPP w Skarżysku – Kamiennej u zbiegu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej – Roboty uzupełniające..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa kompleksu budynków KPP w Skarżysku – Kamiennej u zbiegu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej – Roboty uzupełniające..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.61.11-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Budowa kompleksu budynków KPP w Skarżysku – Kamiennej u zbiegu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej – Roboty uzupełniające.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo- Handlowe AGAT Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1309221,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1609000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1609000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1609000,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiot zamówienia polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe: nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego: zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego i było przewidziane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie jest udzielane, temu samemu Wykonawcy, który realizuje zamówienie podstawowe.
  W związku z powyższym zastosowano art.67 ust.1 pkt.6: udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotowa sytuacja miała miejsce w niniejszym przypadku, bowiem zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nr ZP-24/PN/2014