Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego…

Stare Babice: Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem – Zadanie 3: Dostawa i montaż ślusarki zewnętrznej
Numer ogłoszenia: 22042 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o. , ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 022 7229008, 7529253, faks 022 7229008, 7529253.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-babice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem – Zadanie 3: Dostawa i montaż ślusarki zewnętrznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ślusarki zewnętrznej – okna, ścianki kurtynowe, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe oraz okładziny elewacyjne z płyt włókno – cementowych na potrzeby budowy kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem.
2. Przedmiotu zamówienia szczegółowo opisuje:
1) Dokumentacja projektowa:
a) Projekty budowlane
a. Projekt zagospodarowania terenu i architektura – projekt budowlany, część I
b. Informacja BIOZ
b) Projekty wykonawcze
a. Projekt wykonawczy – architektura – etap I
b. Projekt wykonawczy – architektura – etap II
c. Projekty wykonawcze – konstrukcja (podkonstrukcje pod ściany kurtynowe)
d. Projekt wykonawczy teletechniczny
e. Rysunki i projekty dodatkowe:
– Rysunek 14B
– Korekta rys. 15B fragment ściany SK7b
– Konstrukcja Budynek A – ETAP I
– Konstrukcja Budynek B – ETAP II hala sportowa
– Konstrukcja Budynek C – ETAP II gospodarczy
c) STWIORB – budynek A – etap I
d) STWIORB – budynek B i C- etap II
e) STWIORB – teletechnika
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż:
2.1 BUDYNEK A:
a) ścianek kurtynowych o współczynniku przenikania ciepła dla ściany Uc

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.42.11.10-8, 45.42.11.30-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 180.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: I. Wadium 1. Beneficjentem wadium jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o., które działa w imieniu i na rzecz Gminy Stare Babice. 2. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 40 000,00 zł [słownie: czterdzieści tysięcy złotych] 3. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji / poręczenia, gwarancja / poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwotę gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub d. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 3) Zamawiający nie dopuszcza wniesienia (nie uzna za wniesione) wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który wniósł wadium w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 4. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego (GPK EKO-BABICE Sp. z o.o.): Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Starych Babicach 77 8015 0004 0314 8744 2030 0106 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 14 (sekretariat). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 7. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy (wykonane w ramach odrębnych zamówień), z których każda polegała na dostawie i montażu ślusarki zewnętrznej aluminiowej o wartości zamówień co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każde. 2. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w pkt 10.1.a) IDW), uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, (o którym mowa w pkt 10.1.a) IDW), tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących posiadanej wiedzy i doświadczenia przez 2 lub więcej podmiotów. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu posiadania wiedzy i doświadczenia polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania tych zasobów tych podmiotów (tj. wiedzy i doświadczenia) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia jako podwykonawców lub udział w konsorcjum. 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. kierownik robót w specjalności konstrukcyjnej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji. 2. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż: a) osiągnęli roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 3 000 000,00 zł, w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej; b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej; c) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 800 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej. 2. Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty specyfikację uszczegółowioną dostarczonej próbki oraz karty katalogowe produktu (próbki) zawierające parametry techniczne, 2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbki przedmiotu zamówienia w postaci wzorcowego okna. Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Starych Babicach, ul. Gen. Kutrzeby 36, pokój nr 14 (sekretariat) do upływu terminu składania ofert. 3) Każda próbka musi składać się z kompletnego okna (ramy i skrzydła wraz z okuciami) o następujących parametrach: a) wymiary: 90×64 (szerokość/wysokość) okno O6 (oznaczenie okna zgodnie z projektowym zestawieniem stolarki), b) materiał: aluminium, c) sposób otwierania: rozwierno-uchylne 4) Próbka ma być odzwierciedleniem zaoferowanych produktów (towarów) wskazanych w ofercie tj. poprzez ich przedstawienie Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów (towarów) jakościowo takich jak złożona próbka (wzorzec). 5) Próbki należy umieścić w oddzielnych od Oferty, odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach. Opakowania z próbkami należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy (tj. nazwa i adres Wykonawcy) Ponadto próbki powinny zawierać informację dotyczącą prowadzonego postępowania i opatrzone klauzulą: NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. 15 – 03 – 2016 r. godz. 1205 6) Oferta Wykonawcy, który do upływu terminu składania ofert nie złoży próbek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z uwagi na fakt, iż próbka i specyfikacja uszczegółowiona dostarczonej próbki oraz karty katalogowe produktu (próbki) zawierające parametry techniczne, stanowią kryterium oceny ofert a tym samym treść oferty, nie mają zastosowania regulacje zawarte w przepisie art. 26 ust. 3 ustawy. 7) Koszty i ryzyko związane z przygotowaniem i dostarczeniem próbki ponosi Wykonawca. 8) Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą, pozostali Oferenci biorący udział w postępowaniu, których oferty nie zostały wybrane, mogą złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek na podstawie art. 97 ust. 2 ustawy, w przedmiocie zwrotu próbek. Zwrot nastąpi na koszt Wykonawcy, który złożył próbkę. 9) Próbki Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i z którym Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Zamawiający przechowuje, jako załącznik do protokołu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na zniszczenie próbki po upływie okresu 4 lat od dnia zakończenia postępowania, jeżeli w terminie 30 dni od upływu tego okresu nie złoży pisemnego wniosku o zwrot próbki. Inne dokumenty niewymienione w niniejszym ogłoszeniu a wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Gwarancja i rękojmia za wady – 5
 • 3 – Jakość – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza następujące warunki zmiany treści umowy: 1) Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 3 umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wystąpienia warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. b) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. c) w przypadku wystąpienia kolizji prac (całkowicie uniemożliwiającej wykonywania prac) będących przedmiotem umowy z innymi pracami realizowanymi przez innych wykonawców na terenie przedmiotowej inwestycji. 2) W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi zawieszenia. 3) Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego zaistnienie. Fakt ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4) W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż okres trwania tych okoliczności. 5) W przypadku konieczności zrealizowania części prac, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 6) W przypadku udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu umowy, zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego. 7) W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania. 3. Zmiana postanowień umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez drugą stronę Umowy: 1) zmiana na stanowisku kierownika robót, 2) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3) zmiana na stanowisku kierownika projektu, koordynatora umowy, 4) zmiana konta bankowego Wykonawcy, 5) zmiana adresu Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eko-babice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 13.05.2016.

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach jako Inwestor Zastępczy (Umocowany Przedstawiciel), działający w imieniu i na rzecz Gminy Stare Babice na podstawie Umowy Nr 303/2014 z dnia 11 września 2014 roku, zawartej między wyżej wymienionymi Stronami oraz pełnomocnictw z dnia 5 września 2014 roku, udzielonych Spółce GPK EKO-BABICE przez Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Stare Babice, w przedmiocie realizacji inwestycji pn. Budowa kompleksu budynków w miejscowości Zielonki Parcele w Gminie Stare Babice składającego się z Gminnego Gimnazjum, Ośrodka Kultury i Hali Sportowej z zapleczem, o łącznej powierzchni użytkowej około 8 700 m2, powierzchni zabudowy 7 176 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu o powierzchni około 43 709 m2. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Dla potrzeb realizacji Inwestycji – w tym niniejszego postępowania – przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dotyczących postępowania, odwołania do terminu/pojęcia Zamawiający – odnoszą się każdorazowo do Inwestora Zastępczego tj. Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o., z siedzibą w Starych Babicach. Umocowania Inwestora Zastępczego oprócz przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych obejmuje, m.in. – w imieniu Zamawiającego – zawarcie umów z Wykonawcami oraz pełne kierowanie (nadzór) nad realizacją budowy (Inwestycji).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie