Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEBudowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Warszawska – Borzęcin Duży – zamówienie uzupełniające…

Stare Babice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Warszawska – Borzęcin Duży – zamówienie uzupełniające II
Numer ogłoszenia: 317956 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-BABICE Spółka z o.o., ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 022 7229008, 7529253, faks 022 7229008, 7529253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Warszawska – Borzęcin Duży – zamówienie uzupełniające II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zachodniej części Gminy Stare Babice w miejscowości Borzęcin Duży, wzdłuż ul. Warszawskiej. Przedmiotowe zamówienie powiązane jest z zakresem zamówienia podstawowego i stanowi jego uzupełnienie i rozszerzenie.
1) Zakres umowy obejmuje:
a) Przebudowę przyłącza wodnego na dz. nr. ew. 509 – Borzęcin Duży o długości ok. 35 m
b) Wykonanie dodatkowego przepadu Ø160 w studni betonowej Ø1200 – 2 szt.
c) Wykonanie dodatkowego odejścia Ø315, zmiana lokalizacji odejścia Ø200 w studni betonowej Ø1200 – 1 szt.
d) Wykonanie na odcinku G17.1-G17.6 o długości ok. 150 m dodatkowego przegłębienia wykopu, odwodnienia, wykonanie dodatkowej podbudowy z kruszywa, georusztu, geowłókniny
e) Zamianę rur Ø315 z krótkim kielichem na rury z długim kielichem- 96 szt.
f) Zamianę rur Ø250 z krótkim kielichem na rury z długim kielichem- 64 szt.
g) Zamianę kinet:
– w studni Ø425 z I na T – 52 szt.
– w studni Ø600 z typ I na 60 st- 2 szt.
– w studni betonowej Ø1200 na kinetę z odejściem Ø200 – 1 szt.
– w studni betonowej Ø1200 na kinetę z odejściem Ø160- 1 szt.
2. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, instrukcją Wójta Gminy Stare Babice w sprawie odtworzenia nawierzchni w obrębie pasa drogowego, uchwałą Zarządu Nr 3/2013 Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-BABICE Sp. z o.o. w sprawie ustalenia cen za zamykanie i otwieranie zasuw na sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.40-8, 45.23.24.00-6, 44.13.00.00-0, 45.11.12.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I – Gospodarka Wodno-ściekowa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-kanalizacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 188473,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 236223,96

 • Oferta z najniższą ceną: 236223,96 / Oferta z najwyższą ceną: 236223,96

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne:
  Zgodnie z przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
  Uzasadnienie faktyczne:
  W trakcie wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę zamówienia publicznego wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego do Zamawiającego wpłynęły wnioski właścicieli posesji prywatnych, którzy nie zostali objęci zamówieniem podstawowym, o włączenie do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W konsekwencji powyższego koniecznym stało się dostosowanie nowobudowanej sieci kanalizacyjnej do możliwości przyłączenia nowych odbiorców, w szczególności poprzez zamianę niektórych elementów sieci, ich przebudowę lub wykonanie dodatkowych. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający uznał za celowe udzielenie przedmiotowego zamówienia. Wykonanie niniejszego zamówienia spowoduje również bardziej efektywne wykorzystanie nowopowstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.