Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIECałodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. 21 -…

Czeladź: Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. 21 – go listopada 23
Numer ogłoszenia: 333526 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Budynków Komunalnych , ul. Wojkowicka 2, 41-250 Czeladź, woj. śląskie, tel. 032 2653688, 2651132 w. 37, faks 032 2653688.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbk.czeladz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości położonej w Czeladzi przy ul. 21 – go listopada 23.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej terenu wraz z zabudowaniami w obrębie nieruchomości oznaczonej nr działki gruntu 24/4, arkusz mapy 41, położonej w Czeladzi przy ul. 21 listopada 23 i ruchomościami znajdującymi się na jej terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje:

– niedopuszczanie do wejścia i przebywania na terenie chronionym przez osoby nieupoważnione,
– chronienie mienia nieruchomego i ruchomego objętego ochroną przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą,
– w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mienia niezwłoczne podejmowanie interwencji uzbrojonej grupy interwencyjnej, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od zgłoszenia przez pracownika ochrony,
– niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego i organów porządkowych, o każdym zdarzeniu (w tym: o próbie włamania, utraty mienia, zagrożeniu życia i zdrowia ludzi i innych zdarzeniach losowych), a w razie pożaru powiadomienie straży pożarnej,
– bieżące wizualne sprawdzanie stanu chronionych budynków, pomieszczeń, instalacji i urządzeń oraz dokumentowanie tych faktów i zgłaszanie ich Zamawiającemu,
– informowanie Zamawiającego o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia chronionego mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
– niezwłoczne zawiadamianie telefoniczne i pisemne Zamawiającego o każdym przypadku wyrządzenia szkody w mieniu podlegającym ochronie, a także o podejmowanych interwencjach przez pracowników ochrony,
– podejmowanie niezbędnych działań w razie pożaru i innych zdarzeń losowych zgodnie z posiadanymi instrukcjami,
– dokonywanie kontroli osób wchodzących na teren chroniony, poprzez ich legitymowanie i żądanie okazania upoważnienia do wejścia na chroniony teren, wystawionego przez Burmistrza Miasta Czeladź lub jego zastępcę albo dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi,
– kontrolowanie wszystkich dostępnych, otwartych miejsc i budynków na chronionym obszarze oraz urządzeń,
– kontrolowanie prawidłowości istniejących zamknięć obiektów i wszystkich elementów ogrodzenia nieruchomości,
– zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na chronionym terenie poprzez egzekwowanie obowiązujących przepisów od osób uprawnionych do wejścia na ten teren.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości 1 000,- zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100)

2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w punkcie 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (to jest Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Konto Bank ING O/Czeladź nr 23 1050 1269 1000 0008 0215 4856
W tym przypadku za skuteczne wniesienie uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego.

Wadium złożone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w oddzielnej kopercie, by nie było na stałe związane w ofercie.

4) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem zawartym w niżej zamieszczonej uwadze pkt 1 i 2

5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp lub informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres
związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

Wadium wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez właściwy organ, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 ze zm.).

   Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według reguły spełnia-nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust.6.1 pkt 1 SIWZ i ust. 6.1 pkt 2 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
   co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na stałej i bezpośredniej ochronie fizycznej mienia wykonywanej przez co najmniej 12 miesięcy, budynku o powierzchni użytkowej minimum 2000 m².

   Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana według reguły spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w ust.6.1 pkt 1 SIWZ i dokumentów określonych w ust. 6.1 pkt 3 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 40 000,00zł

   Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana według reguły spełnia – nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia określonego w ust. 6.1 pkt 1 SIWZ oraz złożonych dokumentów określonych w ust. 6.1 pkt 4 SIWZ.

   Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie powinno określać w szczególności zakres i zasób udostępnienia oraz sposób wykorzystania udostępnienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).

   Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

   W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazana spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca przy ewentualnej zmianie albo rezygnacji z podwykonawcy, obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Skrócony czas przyjazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zamawiającego – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT – jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za usługę, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;
b) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
c) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
d) rezygnacja Zamawiającego z części przedmiotu umowy i proporcjonalna zmiana wynagrodzenia w przypadku, gdy właściciel nieruchomości podejmie decyzję o zmianie części jej przeznaczenia i zagospodarowania, zbycia części nieruchomości bądź wykonania remontu, przebudowy lub modernizacji;
e) zmiana terminu jej rozpoczęcia w przypadku wydłużenia się procedury przeprowadzenia postępowania z powodu wniesienia środków ochrony prawnej.
2) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zbk.czeladz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Budynków Komunalnych 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 11:30, miejsce: Kancelaria Zakładu Budynków Komunalnych, 41-250 Czeladź, ul. Wojkowicka 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie