Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIECzyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy:…

Michałowice: Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.71.2015
Numer ogłoszenia: 314672 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 290064 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice, Reguły, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, woj. mazowieckie, tel. 22 350 91 91, faks 22 350 91 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.71.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62 a, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49798,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52174,80

 • Oferta z najniższą ceną: 52174,80 / Oferta z najwyższą ceną: 52174,80

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego pn. Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej (numer ogłoszenia BZP: 37186 – 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015 r.).
  Zamawiający przewidział możliwość udzielania zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ dla zamówienia podstawowego.
  Zgodnie z art. 32 ust 3 przywołanej ustawy, Zamawiający przy ustalaniu wartości zamówienia podstawowego uwzględnił wartość zamówień uzupełniających – 50 %.
  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta z Wykonawcą: Usługi Asenizacyjne Leon Szeląg, ul. Słowikowskiego 62 A, 05-090 Raszyn; cena oferty brutto: 140.410,80 zł.
  Zamówienie może być udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług i stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
  Mając na uwadze powyższe udzielenie zamówienia we wnioskowanym trybie jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).