Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDD/ZP 220/15/2015 POSTEPOWANIE NA DOSTAWĘ DRUKAREK

Kłodzko: DD/ZP 220/15/2015 POSTEPOWANIE NA DOSTAWĘ DRUKAREK
Numer ogłoszenia: 352802 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 321186 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 16, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 074 8651800, 8651854, faks 074 8673017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Karny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DD/ZP 220/15/2015 POSTEPOWANIE NA DOSTAWĘ DRUKAREK.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Drukarka (A4 – monochromatyczna) typ 1 – 3 szt. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ,
Drukarka (A4 – monochromatyczna) typ 2 – 1 szt. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ,
Drukarka (A4 – monochromatyczna) typ 3 – 10 szt. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ,
Drukarka (A4 – kolorowa) typ 4 – 1 szt. – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ELTROPOL ZAKŁAD ELEKTRONIKI, ul. Piłsudskiego 15-17 c, 45-706 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11382,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 13751,40

  • Oferta z najniższą ceną: 13751,40 / Oferta z najwyższą ceną: 24242,07

  • Waluta: PLN .