Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDoradztwo wraz z bieżącymi modyfikacjami zintegrowanego systemu operacyjnego -Bank Krwi- oraz…

Kraków: Doradztwo wraz z bieżącymi modyfikacjami zintegrowanego systemu operacyjnego -Bank Krwi- oraz serwisem oprogramowania j-w w roku 2016 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Numer ogłoszenia: 21032 – 2016; data zamieszczenia: 31.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2618810, faks 012 2618822.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doradztwo wraz z bieżącymi modyfikacjami zintegrowanego systemu operacyjnego -Bank Krwi- oraz serwisem oprogramowania j-w w roku 2016 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Doradztwo wraz z bieżącymi modyfikacjami zintegrowanego systemu operacyjnego -Bank Krwi- oraz serwisem oprogramowania j-w w roku 2016 dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Asseco Poland S.A., Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 157932,00

 • Oferta z najniższą ceną: 157932,00 / Oferta z najwyższą ceną: 157932,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wyłączność praw autorskich na rzecz Asseco w zakresie modyfikacji systemu Bank Krwi oraz systemów obsługi księgowości, magazynu i kadr

  Koniecznym jest utrzymanie zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia za usługi wsparcia, upgradeu i doradztwa dla systemu Bank krwi. System jest poddawany ciągłym modyfikacjom i poprawkom, na bieżąco usuwane są błedy