Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostarczanie całodziennego wyżywienia dla 30 wychowanków Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu

Poznań: Dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 30 wychowanków Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 21024 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Dziecka Nr 3, ul. Suwalska 197, 60-461 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 834 58 78, faks 61 834 58 77.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 30 wychowanków Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie całodziennego wyżywienia dla 30 wychowanków Domu Dziecka Nr 3 w Poznaniu przy ul. Suwalskiej 197 w Poznaniu, w okresie od 01.02.2016 r. do 30.06.2016 r. w łącznej ilości 4530 porcji, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASPEN-Res Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177327,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 63405,30

 • Oferta z najniższą ceną: 63405,30 / Oferta z najwyższą ceną: 132310,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych, a wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w euro równowartości kwoty 207.000 euro.