Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych

Lublin: Dostawa artykułów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych
Numer ogłoszenia: 21938 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego , ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 740 86 14, faks 81 740 39 34.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janbozy.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz baterii, różnych materiałów i akcesoriów stolarskich. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów.
Pakiet nr 1 – Artykuły budowlane
Pakiet nr 2 – Artykuły stolarskie i ślusarskie
Pakiet nr 3 – Artykuły hydrauliczne
Pakiet nr 4 – Artykuły elektryczne
Pakiet nr 5 – Artykuły różne

3.2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
44000000-0 – Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej), 44111000-1 Materiały budowlane, 44111800-9 Zaprawa, 44831300-7 Kity, 44810000-1 Farby, 44812210-0 Farby olejne, 44820000-4 lakiery, 44221200-7 Drzwi, 44510000-8 Narzędzia, 44512000-2 Różne narzędzia ręczne, 44192200-4 Gwoździe, 44531400-5 Śruby, 44520000-1 Zamki, klucze i zawiasy, 44316400-2 Drobne artykuły metalowe, 44220000-8 Stolarka budowlana, 44190000-8 Różne materiały budowlane, 44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane, 44191400-9 Płyta pilśniowa, 44191100-6 Sklejka, 31680000-6 – Elektryczne artykuły i akcesoria, 316810000-3 Akcesoria elektryczne, 31682000-0 Wyroby elektryczne, 44411000-4 Wyroby sanitarne, 44115210-4 Tworzywa hydrauliczne
3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia zawierają załączniki nr 1-5 do SIWZ
3.4. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
3.5. Dostarczone wyroby muszą posiadać min. 6 miesięczny okres ważności licząc od daty dostarczenia towaru oraz atesty dopuszczające do użytku w obszarze medycznym na terenie Polski.
3.6. Ilekroć w załącznikach do SIWZ opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy materiału, produktu, urządzenia lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w załącznikach do SIWZ). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.
3.7. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiających, wynikających z bieżącej działalności, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oznacza to, że zapotrzebowane ilości gazów medycznych i technicznych określonych w załącznikach 1-5 do SIWZ są szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o ilości wstępnie zapotrzebowanej przez Zamawiających.
3.9. Każdy Zamawiający (z grupy podmiotów) regulował będzie zobowiązania wynikające ze zrealizowanej na jego rzecz dostawy odrębnie, na warunkach określonych umową. Rozliczanie za przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi wystawianymi po zrealizowaniu każdego zamówienia częściowego. Zamówienia realizowane będą zgodnie z bieżącymi zamówieniami poszczególnych Zamawiających i dostarczane na koszt Wykonawcy do magazynów (lub innych miejsc składowania) w siedzibie poszczególnych Zamawiających.
3.10. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.00.00.00-0, 44.11.10.00-1, 44.11.18.00-9, 44.83.13.00-7, 44.81.00.00-1, 44.51.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w prowadzonym postępowaniu nie zachodzi taka okoliczność. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w pkt. 5.3. lit a) SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w ppkt. 5.1. lit a). SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w pkt. 5.3. lit a) SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w ppkt. 5.1. lit b). SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w pkt. 5.3. lit a) SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w ppkt. 5.1. lit c). SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w pkt. 5.3. lit a) SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w ppkt. 5.1. lit c). SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o oświadczenie przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiem Zamawiającego, określonym w pkt. 5.3. lit a) SIWZ na potwierdzenie warunku określonego w ppkt. 5.1. lit d). SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

I. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określonego w Pakietach nr 1-5, zawiera zał. nr 1-5 do SIWZ, zawierający zestawienie parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych i cechy przedmiotu zamówienia. Ponadto Zamawiający wymaga, aby:
9.1 Zaoferowany asortyment określony w Pakietach nr 1-5 – Załącznik nr 1-5 do SIWZ, posiadał dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub normy zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej.

II. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia nw. dokumentów:
9.2. Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany produkt posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub normy zharmonizowane z państwami Unii Europejskiej. Dokumenty okazywalne na każde wezwanie Zamawiającego.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
9.3. Charakterystyka techniczna i użytkowa parametrów technicznych każdego z elementów wymienionych w Zał. Nr 1-5 do SIWZ, w formie np. folderów, katalogów, opisów, ulotek informacyjnych, prospektów opisujących parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia, nie zawierające informacji sprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin dostawy – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji określonej w § 2 ust. 2 pkt. 1-4 Umowy oraz w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zaprzestanie produkcji, brak importu do Polski, wprowadzenie nowego asortymentu w miejsce dotychczas produkowanego), Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu zamienny wyrób o parametrach nie gorszych niż produkt będący przedmiotem umowy. Cena zamiennego wyrobu (odpowiednika) nie może być wyższa od ceny wyrobu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem lit. b).
b) w sytuacji, gdy w obrocie brak będzie wyrobów zamiennych (odpowiedników), które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w niniejszej umowie, a są wyroby, których cena rynkowa w sposób znaczący jest wyższa od wyrobu objętego umową (sprzedaż w cenie z umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisma dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji.
Zmiana wyrobu na zasadach, o których mowa w lit. a) i b) jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę wyrobu, Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej tego wyrobu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.janbozy.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenie pok. nr 12A..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin (w budynku administracyjnym pok. 27) lub drogą pocztową (na własne ryzyko).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 – Artykuły budowlane.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły budowlane – 157 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.00.00.00-0, 44.11.10.00-1, 44.81.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin dostawy – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – Artykuły stolarskie i ślusarskie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły stolarskie i ślusarskie – 80 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.22.00-4, 44.53.14.00-5, 44.52.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin dostawy – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – Artykuły hydrauliczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły hydrauliczne – 255 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.10.00-4, 44.11.52.10-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin dostawy – 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 – Artykuły elektryczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły elektryczne – 165 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.68.00.00-6, 31.68.10.00-3, 31.68.20.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin dostawy – 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 – Artykuły różne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły różne w tym kleje, taśmy izolacyjne, aceton, olej sprężarkowy – 11 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin dostawy – 10