Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów spożywczych

Żory: Dostawa artykułów spożywczych
Numer ogłoszenia: 23018 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno-Usługowy “Wspólna Pasja” , ul. Bażancia 40, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 4358004, faks 32n4358004 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspolnapasja.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowy zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są następujące pakiety szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 1
DOSTAWA MIĘSA I WĘDLIN
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15100000-9

PAKIET NR 2
DOSTAWA DROBIU ŚWIEŻEGO I DROBIOWYCH WYROBÓW WĘDLINIARSKICH
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15112100-7

PAKIET NR 3
DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZNYCH I NABIAŁU ORAZ TŁUSZCZY SPOŻYWCZYCH
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15500000-3, CPV: 15412100-0
PAKIET NR 4
DOSTAWA JAJ KURZYCH (świeże klasy L – 63-73 g)
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 03142500-3

PAKIET NR 5
DOSTAWA MROŻONEK I RYB
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15894300-4, CPV: 15331170-9, CPV: 15250000-5

PAKIET NR 6
DOSTAWA PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH, CUKRÓW ORAZ BAKALII I SŁODYCZY
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15830000-5, CPV:15613300-1

PAKIET NR 7
DOSTAWA PRZETWORÓW WARZYWNO-OWOCOWYCH I KONSERWANTÓW
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15330000-0

PAKIET NR 8
DOSTAWA PRZYPRAW
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15331000-7

PAKIET NR 9
DOSTAWA SOKÓW I NAPOI
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV: 15320000-7, CPV: 15980000-1.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek określony za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzony za zgodność z oryginałem (KRS,CEIDG itp.), wystawiany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ).
   Potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione odpis aktualnego zaświadczenia właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego o wpisie Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej w zakresie prowadzonej działalności handlowej produktów spożywczych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek określony za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione odpis aktualnego zaświadczenia właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczący spełnienia wymagań sanitarnych środka transportu Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje żadnych wymagań których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
   W przypadku gdy z treści polisy nie wynika, że została opłacona, należy dołączyć do oferty dowód jej opłacenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

odpis aktualnego zaświadczenia właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwowego Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego o wpisie Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Weterynaryjnej w zakresie prowadzonej działalności handlowej produktów spożywczych.

odpis aktualnego zaświadczenia właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczący spełnienia wymagań sanitarnych środka transportu Wykonawcy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1. Zmiany terminu realizacji zamówienia:
a. wydłużenie terminu obowiązywania umowy do jej finansowego wykorzystania jednak nie dłużej niż o 3 miesiące,
b. spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
– klęski żywiołowe
c. będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
d. spowodowane innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia
a. zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia poprzez jego dostosowanie do aktualnej sytuacji Zamawiającego w związku z dokonanymi u Zamawiającego zmianami ze względów technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

3. Pozostałe zmiany:
a. siła wyższa uniemożliwiająca realizację dostaw
b. zmiany przepisów o podatku od towarów i usług
c. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
d. zmiany w umowach, porozumieniach, wytycznych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną.
Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy stosownymi aneksami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaz.zory.bip.net.pl zakładka ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 44-240 Żory, ul.Bażancia 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno – Usługowy Wspólna Pasja w Żorach
ul. Bażancia 40.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa drobiu świeżego i drobiowych wyrobów wędliniarskich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.21.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa produktów mlecznych i nabiału oraz tłuszczy spożywczych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.41.21.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa jaj kurzych (świeże klasa L 63g – 73g.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa mrożonek i ryb.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.43.00-4, 15.33.11.70-9, 15.25.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa produktów zbożowych, cukrów, bakalii i słodyczy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.83.00.00-5, 15.61.33.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa przetworów warzywno – owocowych i konserwantów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa przypraw.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.10.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: dostawa soków i napoi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.32.00.00-7, 15.98.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.