Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie.

Miłków: Dostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie.
Numer ogłoszenia: 10723 – 2016; data zamieszczenia: 31.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej “JUNIOR” , Miłków 138, 58-535 Miłków, woj. dolnośląskie, tel. 75 7610227, faks 75 7610227.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsjunior.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Powiat Jeleniogórski Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie. Dostarczane artykuły spożywcze muszą odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w innych obowiązujących przepisach w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza złożenie jednej oferty na całość zamówienia, wybraną część zamówienia lub na kilka części. Szczegółowy opis części zamówienia został zawarty w formularzach stanowiących załączniki Nr 2A do 2G do siwz, w których podano przewidywaną ilość zamówienia. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopuszcza oferowanie przez Wykonawców artykułów spożywczych tzw. zamienników które będą zawierały gorsze składniki i cechy jakościowe niż podane w opisie przez Zamawiającego. Dostarczane przez Wykonawcę artykuły spożywcze muszą posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, właściwy dla konkretnego artykułu, ale nie krótszy niż połowa tego okresu w dniu dostawy. Artykuły spożywcze, z wyjątkiem warzyw i owoców, powinny posiadać fabryczne jednostkowe, oryginalne i nienaruszone opakowanie, o masie, wielkości wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie artykuły na własny koszt na wskazany przez Zamawiającego adres, na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pomocą faksu, drogą mailową lub telefonicznie. Przy czym, dostawa musi być zrealizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – na dostawę artykułów spożywczych stanowiącym załącznik Nr 6 do siwz…

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.14.25.00-3, 15.81.00.00-9, 15.50.00.00-3, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.80.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w przypadku powstania okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, wymagających zmiany treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Dostawcy, w następującym zakresie : 1) zamiana artykułów, w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 5 Umowy, 2) zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych artykułów, 3) zmiana terminu realizacji dostawy wynikająca z pogorszonych warunków pogodowych uniemożliwiających dojazd do miejsca dostawy,4) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynikająca ze zmiany przepisów prawa. Zmiany wymienione w pkt 2 dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku zawierającego przyczyny zmian i zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsjunior.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie, 58 – 535 Miłków138, woj. dolnośląskie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie, 58 – 535 Miłków 138, woj. Dolnośląskie – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ A- JAJA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ A- JAJA..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ B – Pieczywo i wyroby cukiernicze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ B – Pieczywo i wyroby cukiernicze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ C- Produkty mleczarskie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ C- Produkty mleczarskie..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ D- Ryby mrożone, świeże, wędzone i przetwory rybne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ D- Ryby mrożone, świeże, wędzone i przetwory rybne..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: CZĘŚĆ E -Warzywa i owoce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ E -Warzywa i owoce..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: CZĘŚĆ F- Artykuły mięsne i wędliny..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ F- Artykuły mięsne i wędliny..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: CZĘŚĆ G- Artykuły spożywcze..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ G- Artykuły spożywcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.