Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej

Wisznice: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Numer ogłoszenia: 23134 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353276 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące im.Władysława Zawadzkiego, ul. Warszawska 44, 21-580 Wisznice, woj. lubelskie, tel. 083 378 20 10, faks 083 378 25 49.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych: ogólnospożywczych, mięsa i produktów mięsnych, pieczywa, produktów mleczarskich, owoców i warzyw, mrożonek. Szczegółowy zakres dostawy określa wykaz stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa będzie odbywała się w okresie od 14 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. na zasadach określonych w projekcie umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – Produkty ogólnospożywcze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • IBIS Zozula, Zaręba Spółka Jawna, ul. Orzechowa 2, 21-500 Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17971,69

 • Oferta z najniższą ceną: 17971,69 / Oferta z najwyższą ceną: 22458,61

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – Świeże owoce i warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Bandzerewicz Art. Spożywcze Mięso-Wędliny-Drób, ul. Fabryczna 14, 21-580 Wisznice, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11598,19

 • Oferta z najniższą ceną: 11598,19 / Oferta z najwyższą ceną: 14603,52

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – Mięso wieprzowe, drobiowe i produkty mięsne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Bandzerewicz Art. Spożywcze Mięso-Wędliny-Drób, ul. Fabryczna 14, 21-580 Wisznice, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18004,98

 • Oferta z najniższą ceną: 18004,98 / Oferta z najwyższą ceną: 19162,12

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • REN Sp. z o.o., ul. Tartaczna 3, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4454,67

 • Oferta z najniższą ceną: 4454,67 / Oferta z najwyższą ceną: 4867,70

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa SLAWEX Janusz Sławiński, al. Józefa Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3502,44

 • Oferta z najniższą ceną: 3502,44 / Oferta z najwyższą ceną: 3502,44

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – Produkty mleczarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Janusz Bandzerewicz Art. Spożywcze Mięso-Wędliny-Drób, ul. Fabryczna 14, 21-580 Wisznice, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10179,75

 • Oferta z najniższą ceną: 10179,75 / Oferta z najwyższą ceną: 11113,20

 • Waluta: PLN .