Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta…

Łódź: Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r. nr ref. DOA-ZP-VII.271.65.2015
Numer ogłoszenia: 24266 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358458 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r. nr ref. DOA-ZP-VII.271.65.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, wody mineralnej, soków i innych napojów do Urzędu
Miasta Łodzi w 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Opis części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: Część 1 – dostawa artykułów spożywczych – kawa,
herbata, cukier, słodycze itp. do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r.; Część 2 – dostawa artykułów spożywczych
– kawa w kapsułkach do ekspresów marki Nespresso do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r.; Część 3 – dostawa artykułów spożywczych – kawa w kapsułkach do ekspresów marki Nespresso Delonghi do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r.; Część 4 – dostawa artykułów spożywczych – wody mineralnej w pojemnikach o pojemności 0,5 l. i 1,5 l. oraz wody mineralnej w szklanych butelkach o poj. 0,33 l. typu Cisowianka lub równoważne do Urzędu Miasta Łodzi w 2016r.; Część 5 – dostawa artykułów spożywczych – wody źródlanej w butlach o pojemności min. 18,9 l. do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r.; Część 6 – dostawa artykułów spożywczych – soków owocowych i warzywnych w opakowaniach o pojemności 1 l. do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r.;
Część 7 – dostawa artykułów spożywczych – napojów gazowanych PEPSI, COLA – COLA lub równoważny, w butelkach szklanych o pojemności 0,2 l. do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania przez Wykonawcę oferty na wybraną(e) część(ci) /wszystkie części zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.86.00.00-4, 15.82.00.00-2, 15.51.00.00-6, 15.32.13.00-7, 15.86.10.00-1, 15.98.10.00-8, 15.32.00.00-7, 15.98.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4 – dostawa artykułów spożywczych – wody mineralnej w pojemnikach o
pojemności 0,5 l. i 1,5 l. oraz wody mineralnej w szklanych butelkach o poj. 0,33 l. typu Cisowianka lub równoważne do Urzędu Miasta Łodzi w 2016r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Wielobranżowa Gładysz Sp.j. Wiesław i Zbigniew Gładysz, 95-006 Brójce 27, Brójce, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65591,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42339,17

 • Oferta z najniższą ceną: 42339,17 / Oferta z najwyższą ceną: 53650,40

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Część 6 – dostawa artykułów spożywczych – soków w opakowaniach o pojemności
1 l. do Urzędu Miasta Łodzi w 2016 r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU SPECJAŁ Sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 80 lok. nr 5, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5853,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4224,15

 • Oferta z najniższą ceną: 3632,85 / Oferta z najwyższą ceną: 4648,00

 • Waluta: PLN .