Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych na terenie miasta Nidzica…

Nidzica: Dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych na terenie miasta Nidzica w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 354072 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318872 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6252457, faks 89 6252457.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych do pięciu placówek oświatowych na terenie miasta Nidzica w 2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych w 2016 r. do następujących placówek oświatowych:
1) Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica
2) Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy, ul. Karola Barke 3, 13-100 Nidzica
3) Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy, ul. 1 Maja 42. 13-100 Nidzica
4) Przedszkole Nr 2 w Nidzicy, ul. 1 Maja 36, 13-100 Nidzica
5) Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, ul. Krzywa 7, 13-1000 Nidzica

2.Przedmiot zamówienia obejmuje osiem następujących części:
Część I Dostawa świeżych warzyw i owoców

lub/i

Część II Dostawa pieczywa

lub/i

Część III Dostawa mrożonych warzyw i owoców

lub/i

Część IV Dostawa świeżych ryb, ryb mrożonych i przetworów rybnych

lub/i

Część V Dostawa różnych produktów spożywczych, jaj i wody mineralnej butelkowanej

lub/i

Część VI Dostawa produktów mleczarskich

lub/i

Część VII Dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich wieprzowych

lub/i
Część VIII Dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich drobiowych

Szczegółowy wykaz asortymentu na każdą z części stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3.Wykonawca gwarantuje, że dostarczane artykuły i produkty żywnościowe będą I gatunku i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej.

4.Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Dostarczane warzywa i owoce muszą być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i pleśni, jednolite pod względem wielkości.
b) warzywa okopowe ponadto muszą być niepopękane, bez bocznych rozwidleń i rozgałęzień, jednolite pod względem wielkości i odmiany.
c) Ziemniaki po ugotowaniu muszą być sypkie, o białej i kremowej barwie oraz o przyjemnym zapachu.

5.Artykuły dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi:
a) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiajająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna.
b) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków.
c)Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków.
d) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych.
e) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne.

6. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami.

7. Dostawy artykułów żywnościowych będą następowały sukcesywnie na podstawie zamówień każdej z placówek wymienionych w ust. 1 przekazywanych telefonicznie, faxem bądź drogą mailową. W zamówieniach tych placówka będzie określała dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

8. Placówka będzie składała zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 7.00 w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

9. Dostarczane produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.

10. Dostarczane produkty nie mogą przekraczać ¾ okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia, powinny być dostarczane w ich początkowym okresie gwarancji.

11. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe do każdej z placówek oświatowych wymienionych w ust. 1 na własny koszt i własnymi środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne dotyczące przewozu środków spożywczych.

12. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Przy dostarczaniu mrożonych produktów powinien zapewnić zamrażarki do ich transportu i przechowywania.

13.Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do placówek na okres do następnej dostawy.

14. Wykonawca dokona także rozładunku zamówionego towaru w każdej z placówek oświatowych, o których mowa w ust. 1. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru w szkołach i przedszkolach będzie pracownik upoważniony przez kierownika danej placówki.

15. W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części Zamawiający użył nazwy własnej dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych równoważnych tj. takich samych lub zbliżonych.

16. Dostarczane produkty nie mogą zawierać większej ilości cukru, sodu/soli, tłuszczu wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

17. Przetwory mięsne muszą zawierać co najmniej 70 %mięsa a przetwory z ryb co najmniej 60% mięsa z ryb.
18. Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ.

19.Szczegółowy sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.22.00.00-9, 03.14.25.00-3, 41.11.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa świeżych warzyw i owoców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dawid Wadecki prowadzący działalność gospodarczą Firma Handlowa Dave, ul. Mickiewicza 13a, 13-100 Nidzica, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158163,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 128680,00

 • Oferta z najniższą ceną: 128680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 152580,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa pieczywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców, ul. Słowackieo 7, 13-100 Nidzica, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18998,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19659,00

 • Oferta z najniższą ceną: 19695,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19695,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa mrożonych warzyw i owoców

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Unifreeze Sp. z o.o, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19895,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17470,95

 • Oferta z najniższą ceną: 17470,95 / Oferta z najwyższą ceną: 29649,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa świeżych ryb, ryb mrożonych i przetworów rybnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Unifreeze Sp. z o.o, Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43027,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39643,42

 • Oferta z najniższą ceną: 39643,42 / Oferta z najwyższą ceną: 52838,48

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa różnych produktów spożywczych, jaj i wody mineralnej butelkowanej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aber Sp. z o.o, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 23/4, 02-366 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146007,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 121581,00

 • Oferta z najniższą ceną: 121581,00 / Oferta z najwyższą ceną: 148717,74

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa produktów mleczarskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bożena Irena Budżak prowadząca działalność gospodarczą Hurtownia SAWA, ul. Śmiecińska 14, 06-400 Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108742,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 114696,62

 • Oferta z najniższą ceną: 114696,62 / Oferta z najwyższą ceną: 118241,86

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich wieprzowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handlowo- Usługowe Kołakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 49, 13-100 Nidzica, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 135809,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 101698,49

 • Oferta z najniższą ceną: 101698,49 / Oferta z najwyższą ceną: 101698,49

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Dostawa mięs i produktów mięsno- wędliniarskich drobiowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handlowo- Usługowe Kołakowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 49, 13-100 Nidzica, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64994,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 53078,90

 • Oferta z najniższą ceną: 53078,90 / Oferta z najwyższą ceną: 53078,90

 • Waluta: PLN .