Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych laboratoryjnych

Białystok: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 18866 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170523 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 26, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7488510, 7488531, faks 085 7488593, 7488502.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych laboratoryjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
– Pakiet nr 1 – 27: dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych laboratoryjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 i nr 6 do SIWZ.
– Pakiet nr 28: Dostawa odczynników do proteinogramów i HbA1C oraz materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania ww. badania, wraz z dzierżawą analizatora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 i nr 6 do SIWZ.
– Pakiet nr 29: Dostawa zestawów do lekowrażliwości beztlenowców metodą mikrorozcieńczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w Załączniku nr 1 i nr 6 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.25.00-7, 33.69.60.00-5, 33.69.62.00-7, 33.69.63.00-8, 33.69.65.00-0, 33.79.30.00-5, 38.00.00.00-5, 31.50.00.00-1, 15.99.42.00-4, 19.52.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20537,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13223,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13223,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13875,18

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STAMAR Dorota Szewczyk, ul. F. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 347,00

 • Oferta z najniższą ceną: 347,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1152,90

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFILAB Spółka cywilna Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2268,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3125,52

 • Oferta z najniższą ceną: 3125,52 / Oferta z najwyższą ceną: 3125,52

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86546,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 80227,80

 • Oferta z najniższą ceną: 80034,00 / Oferta z najwyższą ceną: 86490,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Pakiet nr 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8583,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6057,72

 • Oferta z najniższą ceną: 6057,72 / Oferta z najwyższą ceną: 13257,59

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Pakiet nr 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STAMAR Dorota szewczyk, ul. F. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3611,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2877,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2877,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14400,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: Pakiet nr 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FABIMEX B i W Więcek Sp. j., ul. Cedrowa 16, 04-565 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2222,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5184,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5184,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5184,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: Pakiet nr 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FABIMEX B i W Więcek Sp. j., ul.Cedrowa 16, 04-565 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13284,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13284,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18000,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Pakiet nr 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUA-MED ZPAM Kolasa sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4074,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3514,32

 • Oferta z najniższą ceną: 3514,32 / Oferta z najwyższą ceną: 4378,32

 • Waluta: PLN .

Część NR: 14   

Nazwa: Pakiet nr 14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PROFILAB spółka cywilna Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska, ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8768,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9719,34

 • Oferta z najniższą ceną: 9719,34 / Oferta z najwyższą ceną: 9719,34

 • Waluta: PLN .

Część NR: 15   

Nazwa: Pakiet nr 15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3888,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2370,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3337,20

 • Waluta: PLN .

Część NR: 16   

Nazwa: Pakiet nr 16

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STAMAR Dorota Szewczyk, ul. F. Perla 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1649,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1603,40

 • Oferta z najniższą ceną: 1603,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2316,40

 • Waluta: PLN .

Część NR: 17   

Nazwa: Pakiet nr 17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUA-MED ZPAM Kolasa sp.j., ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 810,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 505,44

 • Oferta z najniższą ceną: 505,44 / Oferta z najwyższą ceną: 641,52

 • Waluta: PLN .

Część NR: 19   

Nazwa: Pakiet nr 19

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62855,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23562,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23562,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29363,76

 • Waluta: PLN .

Część NR: 23   

Nazwa: Pakiet nr 23

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUA-MED ZPAM Kolasa sp. j., ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17220,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10627,20

 • Oferta z najniższą ceną: 10627,20 / Oferta z najwyższą ceną: 10627,20

 • Waluta: PLN .

Część NR: 24   

Nazwa: Pakiet nr 24

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40133,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 38880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38880,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 25   

Nazwa: Pakiet nr 25

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6998,40

 • Oferta z najniższą ceną: 6998,40 / Oferta z najwyższą ceną: 6998,40

 • Waluta: PLN .

Część NR: 26   

Nazwa: Pakiet nr 26

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ANGA Gabriela Anioła, ul. Kosowska 13, 60-464 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32222,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30235,68

 • Oferta z najniższą ceną: 30235,68 / Oferta z najwyższą ceną: 33840,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 27   

Nazwa: Pakiet nr 27

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2542,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2334,30

 • Oferta z najniższą ceną: 2334,30 / Oferta z najwyższą ceną: 2334,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 28   

Nazwa: Pakiet nr 28

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HORIBA ABX Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94282,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 103182,00

 • Oferta z najniższą ceną: 103182,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103182,00

 • Waluta: PLN .