Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Brójce 39: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
Numer ogłoszenia: 340582 – 2015; data zamieszczenia: 12.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164235 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brójce, , 95-006 Brójce 39, woj. łódzkie, tel. 42 295 01 11, faks 42 299 69 59.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), do punktów poboru przedstawionych w załącznikach nr 2.1 i 2.2 do SIWZ.
2. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Brójce działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu niżej wymienionych jednostek:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brójcach z siedzibą w Kurowicach
2) Zespół Szkół w Kurowicach
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
4) Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach
5) Zakład Usług Komunalnych w Brójcach
6) Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu
7) Ochotnicza Straż Pożarna w Karpinie
8) Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlinach
9) Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowicach
10) Ochotnicza Straż Pożarna w Pałczewie
11) Ochotnicza Straż Pożarna w Stefanowie
12) Ochotnicza Straż Pożarna w Giemzowie
13) Ochotnicza Straż Pożarna w Wardzynie
14) Ochotnicza Straż Pożarna w Brójcach
3. Okres trwania zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
4. Wolumen zamówienia dla obiektów planowany jest na:
1) Część 1 zamówienia – Oświetlenie uliczne planowana ilość około 884.268,00 kWh (w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 442.134,00 kWh. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 442.134,00 kWh)
2) Część 2 zamówienia – Pozostałe obiekty planowana ilość około 871.332,00 kWh (w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 435.666,00 kWh. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. – 435.666,00 kWh)
5. Zamawiający informuje, że posiada rozdzielone umowy kompleksowe. Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny.
6. Zamawiający informuje, iż dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Gminy Brójce dla punktów poboru określonych w załącznikach nr 2.1 oświetlenie uliczne i 2.2. do SIWZ – pozostałe obiekty jest PGE Dystrybucja Oddział Łódź – Miasto.
7. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Oświetlenie uliczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 179152,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 220357,82

  • Oferta z najniższą ceną: 220357,82 / Oferta z najwyższą ceną: 227210,00

  • Waluta: PLN .