Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego…

Chorzów: Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Nr: 06/D/DAT/15
Numer ogłoszenia: 7346 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka , Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 3498361, faks 032 3498362.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkslaski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: S.A., w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie. Nr: 06/D/DAT/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 770000 kWh (770 MWh) dla punktów poboru zgodnie z załącznikiem nr 3, zlokalizowanych na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie.
Energia rozliczana całodobowo.
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest PS Operator Sp. z o.o., Al. Różana 2, 41-501 Chorzów, adres do korespondencji ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.

Obecnie WPKiW S.A. posiada zawartą z PS Operator Sp. z o.o. umowę sprzedaży obowiązującą do 29.02.2016 r.
Ze względu na brak możliwości określenia dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia, przedstawiona ilość energii jest ilością przewidywaną, rzeczywista ilość energii może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu przy zachowaniu stałej, niezmiennej ceny jednostkowej. Opisane, prognozowane zużycie nie jest zobowiązaniem do zakupu energii w podanej ilości.

Zakup energii odbywać się będzie na podstawie umowy z Wykonawcą.

Usługa dystrybucji świadczona będzie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PS Operator Sp. z o.o. w Chorzowie z datą obowiązywania od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe w rozumieniu Prawa energetycznego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PS Operator Sp. z o.o. oraz będzie ponosił wszelkie związane z tym koszty.

Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy stanowią zaciski prądowe stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie WPKiW S.A. w Chorzowie, będących własnością WPKiW S.A., w dzierżawie PS Operator Sp. z o.o..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz dokument potwierdzający, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo energetyczne posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca przedstawi oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Ocena warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dostarczonego oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oferta wykonawcy sporządzona na podstawie formularza ofertowego, wraz z wypełnioną tabelą, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, dołączając stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 99
 • 2 – Termin płatności – 1

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie: – w zakresie danych identyfikujących Strony umowy, takich jak np. firma, adres, rachunek bankowy, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron – zmiany terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy – zmiany stawki podatku wynikającej ze zmiany przepisów prawa, – gdy w toku realizacji Umowy wystąpią zmiany stanu prawnego uniemożliwiające wykonywanie Umowy na dotychczasowych warunkach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wpkiw.4bip.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów pokój nr 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pokój nr 101 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie