Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2016 roku.

Myślenice: Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 323168 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. , ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 2720335, faks 012 2720335.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skladowisko.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach w 2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do punktu poboru Zamawiającego – Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach – zaciski obejściowe odłącznika istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Zakliczyn, na warunkach określonych w załączniku nr 4 – Istotne postanowienia umowy.
2. Zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej.
3. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczną do punktu poboru Zamawiającego – Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach – zaciski obejściowe odłącznika istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Zakliczyn, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r. wynosi ok. 1 000 MWh.
4. Zamawiający, dla potrzeb niniejszego postępowania oraz późniejszej realizacji zamówienia przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zamówienia:
a) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego – stacja transformatorowa nr 32973,
b) układ pomiarowo – rozliczeniowy:
– przekładniki prądowe A-A : 25-5 – własność odbiorcy
– przekładniki napięciowe N-N : 15-1 . 73-0 . 1-1 . 73 kV – własność odbiorcy
– licznik energii czynnej 3 – taryfowy ze wskaźnikiem mocy maksymalnej i energii biernej – własność odbiorcy
– układ pomiarowo – rozliczeniowy dostosowany jest do zasad TPA.
c) zużycie energii elektrycznej – ok. 1 000 MWh w ciągu roku,
d) obecna grupa taryfowa – B 23,
e) grupa przyłączeniowa – III,
f) moc przyłączeniowa – Pp = 1 000 kW,
g) moc umowna – Pu =1 000 kW,
h) stopień skompensowania mocy biernej – tg = 0,4.
5. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10-04-1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623 ze zmianami), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy oraz powszechnie obowiązujących przepisami praw.
6. Rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w kWh, w cyklu miesięcznym, na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo – rozliczeniowych dokonywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
7. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie w cyklu miesięcznym.
8. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, umowę sprzedaży energii elektrycznej, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. W okresie wypowiedzenia obowiązującej umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia obecnej umowy wynosi 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
9. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy. Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej w ofercie.
10. Dostawca energii elektrycznej zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 u.p.z.p., których wartość nie będzie stanowić więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności, udział w niniejszym postępowania mogą wziąć Wykonawcy, którzy:
   a) posiadają ważną w okresie wykonywania umowy koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
   b) posiadają zawartą umowę lub promesę umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej działającym na terenie Zamawiającego.

   Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie:
   – złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
   – przedłożonej ważnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełniać warunek posiadania doświadczenia
   w wykonaniu lub wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna dostawa energii elektrycznej (dostawa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych, jak i będących w trakcie realizacji, wynosi co najmniej 20 000 zł brutto za okres 1 m-ca.

   Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:
   – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
   – wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych* dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
   – dowodów**, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
   – pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy
   i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

   * Wykonawca samodzielnie ustala, które dostawy uznaje za główne i tylko te wskazuje w wykazie dostaw oraz tylko dla tych przedstawia dowody.

   ** Dowodami, o których mowa powyżej są:

   a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wczesnej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w miejsce poświadczeń, Wykonawca może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 poprzednio obowiązującego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817);
   b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

   W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie dostaw, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skladowisko.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie