Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KPGK Sp….

Koluszki: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KPGK Sp. z o.o. oraz podległych obiektów i infrastruktury.
Numer ogłoszenia: 24164 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289756 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 95-040 Koluszki, woj. łódzkie, tel. 044 7145845, faks 044 7146554.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KPGK Sp. z o.o. oraz podległych obiektów i infrastruktury..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla KPGK Sp. z o.o. oraz podległych obiektów i infrastruktury. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-3, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KPGK Sp. z o.o. oraz podległych obiektów i infrastruktury.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700598,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 844754,94

  • Oferta z najniższą ceną: 844754,94 / Oferta z najwyższą ceną: 844754,94

  • Waluta: PLN .