Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących…

Wrocław: Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
Numer ogłoszenia: 23032 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego , ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7769643, faks 71 7769141, 7769702.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonych:
Zadanie (część) 1.
we Wrocławiu ul. Worcella 9 – grupa taryfowa: G11, moc umowna: 40,00kW
szacunkowe zapotrzebowanie: 10 000 kW
Zadanie (część) 2.
we Wrocławiu ul. Komuny Paryskiej 19a- grupa taryfowa: C11,
moc umowna: 33,00kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 10 000 kW
Zadanie (część) 3.
we Wrocławiu al. Wiśniowa 36 – grupa taryfowa: B 21, moc umowna: 460,00kW
szacunkowe zapotrzebowanie: 42 000 kW
Zadanie (część) 4.
we Wrocławiu ul. Traugutta 116 licznik 1 – grupa taryfowa: C22a,
moc umowna: 40,00 kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 179 000 kW
Zadanie (część) 5.
we Wrocławiu przy ul. Traugutta 116 licznik 2 – grupa taryfowa: C22a,
moc umowna: 160,00kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 113 000 kW
Zadanie (część) 6.
w Legnicy ul. Skarbowa 5 licznik 1 – grupa taryfowa: C11,
moc umowna:38,50 kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 3 200 kW
Zadanie (część) 7.
w Legnicy ul. Skarbowa 5 licznik 2 – grupa taryfowa: C11,
moc umowna: 5,00 kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 4 500 kW
Zadanie (część) 8.
w Legnicy ul. Św. Piotra 12 – grupa taryfowa: C11, moc umowna: 25,80 kW
szacunkowe zapotrzebowanie: 10 000 kW
Zadanie (część) 9.
we Bożkowie 89b – grupa taryfowa: C12a, moc umowna: 40,00 kW
szacunkowe zapotrzebowanie: 8 500 kW
Zadanie (część) 10.
w Ruszowie ul. Chopina 3 – grupa taryfowa: C11, moc umowna: 40,00kW
szacunkowe zapotrzebowanie: 8 550 kW
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań (części) wyszczególnionych w pkt. 1
3. Przedmiotem zamówienia (każdej części) jest usługa kompleksowa w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r poz. 1059 z późn. zm.), polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu usługi przesyłania/ dystrybucji energii elektrycznej, świadczona na podstawie umowy kompleksowej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj. warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2) tiret 2 i pkt III.4.3.1) tiret 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio. 2. Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w przypadkach opisanych w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących załącznik do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.umwd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław pok. 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej
we Wrocławiu ul. Worcella 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej
  we Wrocławiu ul. Worcella 9 – grupa taryfowa: G11, moc umowna: 40,00kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 10 000 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Komuny Paryskiej 19a.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Komuny Paryskiej 19a- grupa taryfowa: C11, moc umowna: 33,00kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 10 000 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu al. Wiśniowa 36.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu
  al. Wiśniowa 36 – grupa taryfowa: B 21, moc umowna: 460,00kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 42 000 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu ul. Traugutta 116.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu
  ul. Traugutta 116 licznik 1 – grupa taryfowa: C22a, moc umowna: 40,00 kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 179 000 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 116.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 116 licznik 2 – grupa taryfowa: C22a, moc umowna: 160,00kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 113 000 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Legnicy ul. Skarbowa 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Legnicy ul. Skarbowa 5 licznik 1 – grupa taryfowa: C11, moc umowna: 38,50 kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 3 200 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Legnicy ul. Skarbowa 5 licznik 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Legnicy ul. Skarbowa 5 licznik 2 – grupa taryfowa: C11,
  moc umowna: 5,00 kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 4 500 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Legnicy ul. Św. Piotra 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Legnicy
  ul. Św. Piotra 12 – grupa taryfowa: C11, moc umowna: 25,80 kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 10 000 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Bożkowie 89b.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Bożkowie 89b – grupa taryfowa: C12a, moc umowna: 40,00 kW, szacunkowe zapotrzebowanie: 8 500 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.30.00.00-6, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Ruszowie ul. Chopina 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do nieruchomości należącej do wojewódzkiego zasobu nieruchomości położonej w Ruszowie ul. Chopina 3 – grupa taryfowa: C11, moc umowna: 40,00kW
  szacunkowe zapotrzebowanie: 8 550 kW.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9, 09.30.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 01.03.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.