Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Opole: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Numer ogłoszenia: 22988 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Opolski , Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, faks 077 5415930.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego, z podziałem na części:
Część nr 1: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ.
Część nr 2: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ.
Część nr 3: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ.
Część nr 4: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1D do SIWZ.
Część nr 5: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1E do SIWZ.
Część nr 6: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1F do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy (według załączonego wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ), 2. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 3. pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału, notarialnie poświadczonej kopii lub kopii poświadczonej przez mocodawcę – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 97
 • 2 – Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 3

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.uni.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pok. 2 i 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pok. 2 i 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Erasmus + Programme.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część nr 1: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 1: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część nr 2: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 2: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część nr 3: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 3: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część nr 4: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1D do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 4: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura ds. Badań i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego- zgodnie z załącznikiem nr 1D do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część nr 5: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1E do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 5: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1E do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część nr 6: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1F do SIWZ.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część nr 6: Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Biura Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego – zgodnie z załącznikiem nr 1F do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.