Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa i posadzenie drzew w Żłobku nr 20 Żaczek przy…

Bydgoszcz: Dostawa i posadzenie drzew w Żłobku nr 20 Żaczek przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy.
Numer ogłoszenia: 330014 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310022 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy, ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3224840, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i posadzenie drzew w Żłobku nr 20 Żaczek przy ul. Gierczak 8 w Bydgoszczy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył drzewa określone w zał. nr 7 do siwz. Zamawiający wymaga posadzenia na skarpie wzdłuż ogrodzenia po stronie południowej 100 szt drzew: tuji o wysokości min. 150 cm. Zamówienie obejmuje zakup, transport drzew, trawy, ziemi ogrodniczej z nawozem i kory przeznaczonej do posadzenia 100 szt tuji w odległości 50 cm od ogrodzenia, co 65 cm od siebie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.16.00-8, 77.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ogród i Styl Tomasz Janczarek, ul. Halicka 22/61, 85-137 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13540,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 14500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 14500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37000,00

  • Waluta: PLN .