Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

Wałbrzych: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 22072 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237226 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Sudecka, ul. Słowackiego 4, 58-300 Wałbrzych, woj. wałbrzyskie, tel. 074 8423287, faks 074 8423289.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury podległa organowi samorządowemu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Dostawa dotyczy wyłącznie nowych, kompletnych, pochodzących z bieżącej produkcji i profesjonalnych instrumentów muzycznych, a także wyposażenia, akcesoriów, pokrowców i futerałów, które powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w przedmiotowej specyfikacji. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następować do siedziby Zamawiającego – Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 4 – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami znajduje się w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Dla instrumentów muzycznych opisanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu okresu gwarancji podanego w tymże Załączniku, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 5. Dla pozostałych elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od dnia protokolarnego odbioru instrumentu. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającej poza termin 28 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia zastępczego o klasie nie niższej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo do wymiany na nowy. 7. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być wykonywane bezpłatnie w autoryzowanych przez producenta punktach serwisowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania dwóch bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, wykonanych w siedzibie zamawiającego: pierwszy przegląd gwarancyjny po roku użytkowania, a drugi przed upływem końca okresu gwarancji. 9. Ze względu na specyfikę i indywidualne cechy instrumentów Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił wybór instrumentu z podanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia minimalnej ilości tego samego rodzaju instrumentu. Wybór dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższego wyboru zostanie sporządzony protokół. 10. Wszelkie koszty związane z badaniem danego instrumentu muzycznego przez przedstawicieli Zamawiającego, a zwłaszcza transportu instrumentu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 11. Zamawiający po zrealizowaniu dostawy zastrzega sobie prawo kontroli parametrów i jakości dźwięku dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwych parametrach jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Warunki finansowe rozliczeń: 1) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 2) Płatne przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 3) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 13. Zamawiający podzielił zamówienie na części, w każdej z nich wybór oferty najkorzystniejszej będzie następował odrębnie. Na każdą część zamówienia będzie zawarta odrębna umowa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie spośród następujących części: 1) CZĘŚĆ 1 Puzon tenorowy Thein, model Soloist (3404) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 2) CZĘŚĆ 2 Trąbka Vincent Bach w stroju B (180-43) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 3) CZĘŚĆ 3 Flet piccolo Philipp Hammig 650/4 (356) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 4) CZĘŚĆ 4 Klarnet Divine A Buffet Crampon (5001) oraz Klarnet Divine B Buffet Crampon (5000) lub równoważne o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 5) CZĘŚĆ 5 Obój F. Loree model gR+3 125 Jubileuszowy (automatic) lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 6) CZĘŚĆ 6 Pianino cyfrowe model KAWAI MP 7 wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 7) CZĘŚĆ 7 Zestaw perkusyjny wraz ze skrzynią transportową lub równoważny o opisanych w Załączniku nr 1 parametrach oraz walorach brzmieniowych i jakościowych. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia – podstawa prawna art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 15. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy, który na dowód równoważności musi przedłożyć dokumenty, na podstawie których Zamawiający będzie mógł potwierdzić zgodność parametrów proponowanego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, futerałów z parametrami określonymi w SIWZ. Złożenie tego typu dokumentów jest niezbędne tylko w przypadku składania oferty równoważnej w stosunku do wskazanej przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia marki i modelu danego instrumentu muzycznego, wyposażenia, akcesoriów, pokrowców, i futerałów. Za równoważne pod względem: 1) Technicznym i użytkowym – Zamawiający rozumie tak wykonane instrumenty muzyczne, wyposażenie, akcesoria, pokrowce, futerały, które posiadają równoważną pod względem sprawności technicznej budowę i elementy do tych przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Artystycznym, wykonawczym i funkcjonalnym – w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego wyboru instrumentu muzycznego lub weryfikacji dotyczącej równoważności jakościowej, będą brane pod uwagę przede wszystkim następujące elementy: – barwa dźwięku we wszystkich rejestrach instrumentu, – wyrównanie intonacji w pełnym zakresie brzmienia instrumentu, – wyrównanie dźwięku w pełnym zakresie instrumentu, – precyzja wykonania, działania i dokładności mechaniki instrumentu. 16. Pozostałe wymagania Zamawiającego oraz zapisy istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.31.00.00-4, 37.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Puzon tenorowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRASS POINT, Nell Nowicka – Henglewska, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40584,99

 • Oferta z najniższą ceną: 40584,99 / Oferta z najwyższą ceną: 40584,99

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Trąbka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BRASS POINT, Nell Nowicka – Henglewska, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22971,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29958,38

 • Oferta z najniższą ceną: 29958,38 / Oferta z najwyższą ceną: 29958,38

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Flet piccolo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JARMUŁA MUSIC S.C., ul. Modrzejewskiej 12, 33-103 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13415,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21220,00

 • Oferta z najniższą ceną: 21220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21220,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: 2 Klarnety

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny Instrumentów Dętych, Piotr Śmietana, ul. Zacisze 2/3, 40-025 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40692,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49938,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49938,00 / Oferta z najwyższą ceną: 49938,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Obój F

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna, ul. Alfonsa Górnika 9A, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38880,00

 • Oferta z najniższą ceną: 38880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43900,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Zestaw perkusyjny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ J.P. Gacka Spółka Jawna, ul. Alfonsa Górnika 9A, 40-133 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3527,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5129,40

 • Oferta z najniższą ceną: 4280,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5129,40

 • Waluta: PLN .