Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa kapusty kiszonej i ogórków kiszonych.

Koronowo: Dostawa kapusty kiszonej i ogórków kiszonych.
Numer ogłoszenia: 8344 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny w Koronowie , ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0 52 382 22 11, faks 0 52 382 09 00.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Karny.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kapusty kiszonej i ogórków kiszonych..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kapusta kiszona z dodatkiem marchwi, drobno szatkowana, o swoistym smaku i zapachu – 12 000 kg,( ilość szacunkowa ) (pakowana w beczki plastikowe 10 – 40 kg), nomenklatura CPV:15331142-4, PN-72/A-77700:2006
  2. Ogórki kiszone o swoistym zapachu i smaku – 4 000 kg, ( ilość szacunkowa ) (pakowana w beczki plastikowe 10 – 40 kg), nomenklatura CPV: 15331000-7, PN-/A-77701:1997.

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.42-4, 15.33.10.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: nie dotyczy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które zostały również określone w siwz w rozdziale VIII pkt 1 i pkt 2, na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz rozdział IX.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które zostały również określone w siwz w rozdziale VIII pkt 1 i pkt 2, na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz rozdział IX.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które zostały również określone w siwz w rozdziale VIII pkt 1 i pkt 2, na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz rozdział IX.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które zostały również określone w siwz w rozdziale VIII pkt 1 i pkt 2, na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz rozdział IX.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 i w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, które zostały również określone w siwz w rozdziale VIII pkt 1 i pkt 2, na podstawie złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów, o których mowa w siwz rozdział IX.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 90
  • 2 – Realizacja reklamacji – 10

  IV.2.2)

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Karny Koronowo, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Zakład Karny Koronowo, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie