Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDOSTAWA KONCENTRATORÓW TLENU

Olsztyn: DOSTAWA KONCENTRATORÓW TLENU
Numer ogłoszenia: 17852 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345010 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5322966, faks 089 5322979.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KONCENTRATORÓW TLENU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa 30 sztuk koncentratorów tlenu, wyprodukowanych co najmniej w 2014 roku.
2. Oferowane koncentratory tlenu muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
– urządzenie przenośne – musi mieć rączkę – uchwyt,
– napięcie robocze 220-230 V- 50 Hz,
– pobór mocy do 300 W
– wymiary do 75 x 65 x 65cm,
– ciężar do 25 kg,
– poziom głośności do 40 dB,
– przepływ tlenu na wyjściu od 0,5 l/min do 5 l/ min,
– stężenie wydalanego tlenu powyżej 90%,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 74520,00

  • Oferta z najniższą ceną: 74520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87318,00

  • Waluta: PLN .