Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa kontrastów do TK, pasków do oznaczania glukozy oraz glukometrów, gąbek hemostatycznych.

Lublin: Dostawa kontrastów do TK, pasków do oznaczania glukozy oraz glukometrów, gąbek hemostatycznych.
Numer ogłoszenia: 21916 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kontrastów do TK, pasków do oznaczania glukozy oraz glukometrów, gąbek hemostatycznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kontrastów do TK, pasków do oznaczania glukozy oraz glukometrów, gąbek hemostatycznych. Zakres zamówienia obejmuje asortyment wyspecyfikowany w 8 zadaniach:
Zadanie nr 1 – Środki kontrastowe LOHEXOL
Zadanie nr 2 – Środki kontrastowe IODIXANOL
Zadanie nr 3 – Środki kontrastowe IOPROMIDE
Zadanie nr 4 – Środki kontrastowe IOMEPROL
Zadanie nr 5 – Paski testowe do oznaczania glukozy wraz z glukometrami
Zadanie nr 6 – Dwuskładnikowa hemostatyczna gąbka lecznicza
Zadanie nr 7 – Gąbka żelatynowa
Zadanie nr 8 – Gąbka zawierająca siarczan gentamecyny..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5, 33.12.41.31-2, 33.14.11.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o dokument przedłożony przez Wykonawcę: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadanie wymaganej prawem aktualnej koncesji-zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego- składu konsygnacyjnego na prowadzenie obrotu asortymentem stanowiącym przedmiot zamówienia- zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot zamówienia – dot. zad. Nr 1-4 oraz 6 i 8.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o dokument przedłożony przez Wykonawcę

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o dokument przedłożony przez Wykonawcę

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o dokument przedłożony przez Wykonawcę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wraz z ofertą nw. dokumentów:

6.3. Oświadczenia Wykonawcy, iż oferowane produkty farmaceutyczne posiadają wymaganą rejestrację i aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym prawem, okazywalne na każde wezwanie Zamawiającego. – dotyczy zadania nr 1-4,6,8.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 14 do SIWZ.

6.4. Oświadczenia, iż zaoferowane produkty farmaceutyczne posiadają ważną charakterystykę dla produktu leczniczego, okazywalną na każde wezwanie Zamawiającego. – dotyczy zadania nr 1-4,6,8.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ.

6.6. Dowód dopuszczenia przedmiotu zamówienia do obrotu na rynku krajowym, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 ( Dz.U. Nr 107 poz.679), certyfikat CE lub deklaracja zgodności potwierdzającej udział jednostki notyfikowanej w potwierdzeniu spełniania wymagań Dyrektywy 93-42-EEC – dotyczy zadania nr 5 i 7.

6.5.. Katalogi, prospekty, foldery ze zdjęciami lub materiały informacyjne lub inne formy opisu w języku polskim, potwierdzające spełnianie parametrów wymaganych przez Zamawiającego dla asortymentu z zad nr 5, jednakże nie sprzeczne z informacjami podanymi w załączniku nr 5 do SIWZ – dotyczy zadania nr 5

6.6. Instrukcję użytkowania w języku polskim potwierdzającą spełnianie parametrów granicznych w odniesieniu do zadania nr 5.

6.7. Próbka asortymentu określonego w zadaniu nr 5 w ilości : 1 glukometr oraz 1 opakowanie pasków diagnostycznych do oznaczania poziomu glukozy we krwi, dla potwierdzenia ich cech i spełniania parametrów granicznych. Próbki stanowią integralną część oferty oraz ze względu na konieczność ich wykorzystania przy testach nie podlegają zwrotowi.
Próbki w oryginalnych opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą, podając na opakowaniu wzorów, dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu, z dopiskiem próbki. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, której części zamówienia i pozycji dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) zmiana danych, podmiotów zawierających umowę (np. przekształceń, przejęć, itp.);
2) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę, (może nastąpić w każdym czasie
i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy);
3) zmiana stawki podatku VAT , zgodnie z zapisami § 6 ust 3 umowy;
4) brak produktów stanowiących przedmiot umowy, na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – zastąpienie produktem o tym samym zastosowaniu, równoważnym, – po cenie nie wyższej niż w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy;
5) zmiana nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, ilości opakowań przy niezmienionym produkcie;
6) zmiana ilości sztuk w opakowaniu – przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań, za zgodą zamawiającego;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr 1, pokój nr 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2016 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr 1, pokój nr 22 (kancelaria)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 – Środki kontrastowe LOHEXOL.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 – Środki kontrastowe LOHEXOL.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 – Środki kontrastowe IODIXANOL.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 – Środki kontrastowe IODIXANOL.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 – Środki kontrastowe IOPROMIDE.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 – Środki kontrastowe IOPROMIDE.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 – Środki kontrastowe IOMEPROL.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 – Środki kontrastowe IOMEPROL.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.60.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5 – Paski testowe do oznaczania glukozy wraz z glukometrami.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 5 – Paski testowe do oznaczania glukozy wraz z glukometrami.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.14.11.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6 – Dwuskładnikowa hemostatyczna gąbka lecznicza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 6 – Dwuskładnikowa hemostatyczna gąbka lecznicza.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.14.11.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7 – Gąbka żelatynowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 7 – Gąbka żelatynowa.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.14.11.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8 – Gąbka zawierająca siarczan gentamecyny..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 8 – Gąbka zawierająca siarczan gentamecyny..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2, 33.14.11.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5