Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w Nadleśnictwie Złotoryja w 2016 roku

Złotoryja: Dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w Nadleśnictwie Złotoryja w 2016 roku
Numer ogłoszenia: 7286 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335610 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotoryja, ul. Staszica 18, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 076 8788307(308), faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa do bieżącego utrzymania dróg w Nadleśnictwie Złotoryja w 2016 roku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa następującego kruszywa kamiennego z możliwością odbioru i załadunkiem przez wykonawcę na środki transportu zamawiającego w odległości do 10 km od miejscowości Złotoryja (woj. dolnośląskie): a) o frakcji 0-63 mm w ilości do 4500 ton, b) o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 3500 ton, c) o frakcji 0-5 mm w ilości do 1500 ton, d) o frakcji 0-150 mm w ilości do 2000 ton.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.20-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KAL BUD2 Sp. z o.o., Czasław 186, 32-415 Raciechowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 175500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 194955,00

  • Oferta z najniższą ceną: 194955,00 / Oferta z najwyższą ceną: 422505,00

  • Waluta: PLN .