Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa leków do obsługi programów lekowych w pakietach

Szczecin: Dostawa leków do obsługi programów lekowych w pakietach
Numer ogłoszenia: 19866 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” , ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8806260, faks 091 8806203.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków do obsługi programów lekowych w pakietach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do obsługi programów lekowych w pakietach.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
   a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;
   b) koncesję lub zezwolenie – wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – tj. hurtowni farmaceutycznej w przypadku artykułów, do których w/w dokument jest wymagany przepisami prawa (natomiast w przypadku produktów, do których nie jest wymagany przepisami prawa ww. dokument Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w ofercie).
   c) w przypadku produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 – pozwolenie na obrót tymi produktami zgodnie z przepisami prawa.
   Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedną dostawę. Za dostawę potwierdzającą warunek Zamawiający uzna, realizację dostaw polegających na dostawie różnego rodzaju środków farmaceutycznych lub wyrobów medycznych o wartości niemniejszej niż
   l. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu za kwotę brutto, co najmniej
   1 Nr 1 TOCILIZUMAB 75 000,00 zł
   2 Nr 2 IMMUNOGLOBULINA DO LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI 4 000,00 zł
   3 Nr 3 PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO 600 000,00 zł
   4 Nr 4 AFLIBERCEPT 100 000,00 zł
   5 Nr 5 RANIBIZUMAB 55 000,00 zł

   Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;
   Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;
   Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
   a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;
   b) pisemne oświadczenie na załączniku nr 5;
   Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełniania tego warunku, Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż.
   l. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu na sumę ubezpieczenia, co najmniej
   1 Nr 1 TOCILIZUMAB 75 000,00 zł
   2 Nr 2 IMMUNOGLOBULINA DO LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI 4 000,00 zł
   3 Nr 3 PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO 600 000,00 zł
   4 Nr 4 AFLIBERCEPT 100 000,00 zł
   5 Nr 5 RANIBIZUMAB 55 000,00 zł

   Celem potwierdzenia spełniania ww. warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;
   Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1) załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa odpowiedni pakiet, w którym wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia.
  2) pisemne oświadczenie wykonawcy – według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ;
  Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się: załącznik nr 1 Oferta cenowa, wypełniony odpowiednio załącznik nr 1.1 Szczegółowa oferta cenowa (Pakiet od nr 1 do nr 5) oraz załączniki od nr 2 do nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z SIWZ i załącznikami do niej.Załącznik nr 1 – oferta cenowa;
Załącznik nr 1.1 szczegółowa oferta cenowa (Pakiety od nr 1 do nr 5);
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
Załącznik nr 3 – oświadczenie o grupie kapitałowej;
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 5 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień;
Załącznik nr 6- oświadczenie wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej, z zastrzeżeniem, że postanowienia niniejszej umowy nie regulują tej kwestii odmiennie
2. Zmianie ulega wynagrodzenie o którym mowa w §1 ust. 1 w przypadku zmiany: (dotyczy umów zawartych na okres powyżej 12 miesięcy)
a) stawki podatku od towaru i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
3. Zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego i może nastąpić tylko w następujących przypadkach
1) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenie lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;
2) w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np. cła), cen urzędowych i innych niezależnych od Stron administracyjnych regulacji bezpośrednio wpływających na koszty dostarczenia przedmiotu umowy;
3) W przypadku zmiany cen przez producenta tj. obniżki lub zwyżki na oferowane produkty skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy;
4) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy.
5) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zamianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;
6) zmiany towaru na inny – synonimowy i tańszy, lub inny – w ramach tej samej grupy
7) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia ceny (wynagrodzenia)
8) zmiana jest nie istotna.
4. Postanowienia ust. 3 nie oznaczają deklaracji zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w wymienionych przypadkach, względnie na podjęcie rokowań idących w tym kierunku. Zgoda zależy tu od swobodnej decyzji Zamawiającego. W każdym przypadku Zamawiający może odmówić zmiany lub podjęcia rokowań bez podania przyczyn, lub nie składać żadnych oświadczeń w tym względzie z równorzędnym skutkiem jak brak zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-zdroje.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPS ZOZ ZDROJE, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, Pawilon 11 – Budynek Administracji, pokój nr 12 i 13, w godzinach 08:00 do 14:30..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 11:00, miejsce: SPS ZOZ ZDROJE, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin Kancelaria Pawilon numer 5, Kancelaria – czynna w godzinach 07:30 do 15:00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 – TOCILIZUMAB.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: TOCILIZUMAB.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 – IMMUNOGLOBULINA DO LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IMMUNOGLOBULINA DO LECZENIA PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 – PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 – AFLIBERCEPT.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: AFLIBERCEPT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 – RANIBIZUMAB.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RANIBIZUMAB.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin płatności – 5