Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa leków, środków dezynfekujących i materiałów opatrunkowych

Krasnystaw: Dostawa leków, środków dezynfekujących i materiałów opatrunkowych
Numer ogłoszenia: 24294 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie , ul. Kwiatowa 1, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 82 576 32 15, faks 82 576 10 84.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrasnystaw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, środków dezynfekujących i materiałów opatrunkowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie zostaje podzielone na cztery odrębne Części, zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia Część 1 – Dostawa leków i artykułów medycznych jest dostawa leków i artykułów medycznych, na potrzeby mieszkańców DPS wraz z filiami, dostarczanych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza oferowania zamienników leków, wskazanych w formularzu cenowym.
Wykonawca realizujący zamówienie, zobowiązany jest wystawiać faktury imienne za zakupione leki ( na nazwisko pacjenta-mieszkańca DPS). Wykonawca sporządzi do każdej faktury specyfikację,
z uwzględnieniem (wyszczególnieniem) kwot zapłaty, do wysokości limitu ceny i ponad limit, zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.)
Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu.
Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do pakowania leków dla każdego pacjenta osobno, zgodnie z receptą lekarską. Każdorazowa dostawa leków musi być potwierdzona dołączoną fakturą w dniu dostawy. Dostawy od poniedziałku do niedzieli włącznie (siedem dni w tygodniu).
CPV: 33600000-6 Produkty farmaceutyczne

2. Przedmiotem Części 2 – Dostawa środków dezynfekujących jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby DPS, dostarczanych na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych.
Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu.
W przypadku produktów, dla których zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych, za produkt równoważny zamawiający uznaje:
1/ Takie samo spektrum działania na mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby).
2/ Takie samo przeznaczenie środka dezynfekującego (np.: powierzchnie, skóra, błony śluzowe).
3/ Taka sama wielkość opakowania i sposób aplikacji (np.: butelka z pompką, butelka z rozpylaczem).

Na udowodnienie równoważności produktu należy dołączyć Kartę Charakterystyki środka równoważnego.

CPV: 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

3. Przedmiotem Części 3 – Dostawa materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych
i artykułów jednorazowego użytku jest dostawa materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych
i artykułów jednorazowego użytku, na potrzeby DPS oraz indywidualne potrzeby mieszkańców DPS, dostarczanych na podstawie, zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego.
CPV: 33141110-4 Opatrunki
Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu.

4. Przedmiotem Części 4 – Dostawa pianki do mycia i pielęgnacji ciała jest dostawa pianki pielęgnacyjnej, przeznaczonej do mycia ciała, na potrzeby indywidualne mieszkańców DPS, dostarczanej na podstawie, zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego.
Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu. Wykonawca realizujący zamówienie, zobowiązany jest do wystawiania faktur imiennych za dostarczone wyroby pielęgnacyjne ( na nazwisko pacjenta-mieszkańca DPS).
CPV: 33711500-2 Produkty do pielęgnacji skóry

Szczegółowy wykaz ilościowy i asortymentowy zawiera Załącznik nr 2 dla każdej z wydzielonych Części. Załączniki są integralnym elementem SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.63.16.00-8, 33.14.11.10-4, 33.71.15.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
   3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
   3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
   3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
   3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia – nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępo¬waniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
   3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia ( Załącznik nr 4 ), na zasadzie spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6) W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, to wówczas Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów, na dowód oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps-krasnystaw.bipstrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
ul. Kwiatowa 1 ; 22-300 Krasnystaw.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
ul. Kwiatowa 1 ; 22-300 Krasnystaw – SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część 1 – Dostawa leków i artykułów medycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia Część 1 – Dostawa leków i artykułów medycznych jest dostawa leków i artykułów medycznych, na potrzeby mieszkańców DPS wraz z filiami, dostarczanych na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza oferowania zamienników leków, wskazanych w formularzu cenowym.
  Wykonawca realizujący zamówienie, zobowiązany jest wystawiać faktury imienne za zakupione leki ( na nazwisko pacjenta-mieszkańca DPS). Wykonawca sporządzi do każdej faktury specyfikację,
  z uwzględnieniem (wyszczególnieniem) kwot zapłaty, do wysokości limitu ceny i ponad limit, zgodnie ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz. 182 z późn. zm.)
  Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu.
  Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany jest do pakowania leków dla każdego pacjenta osobno, zgodnie z receptą lekarską. Każdorazowa dostawa leków musi być potwierdzona dołączoną fakturą w dniu dostawy. Dostawy od poniedziałku do niedzieli włącznie (siedem dni w tygodniu)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Części 2 – Dostawa środków dezynfekujących.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Części 2 – Dostawa środków dezynfekujących jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby DPS, dostarczanych na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych.
  Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu.
  W przypadku produktów, dla których zamawiający dopuszcza możliwość oferowania produktów równoważnych, za produkt równoważny zamawiający uznaje:
  1/ Takie samo spektrum działania na mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby).
  2/ Takie samo przeznaczenie środka dezynfekującego (np.: powierzchnie, skóra, błony śluzowe).
  3/ Taka sama wielkość opakowania i sposób aplikacji (np.: butelka z pompką, butelka z rozpylaczem).

  Na udowodnienie równoważności produktu należy dołączyć Kartę Charakterystyki środka równoważnego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Części 3 – Dostawa materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych
i artykułów jednorazowego użytku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Części 3 – Dostawa materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych
  i artykułów jednorazowego użytku jest dostawa materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych
  i artykułów jednorazowego użytku, na potrzeby DPS oraz indywidualne potrzeby mieszkańców DPS, dostarczanych na podstawie, zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego.
  Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Części 4 – Dostawa pianki do mycia i pielęgnacji ciała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Przedmiotem Części 4 – Dostawa pianki do mycia i pielęgnacji ciała jest dostawa pianki pielęgnacyjnej, przeznaczonej do mycia ciała, na potrzeby indywidualne mieszkańców DPS, dostarczanej na podstawie, zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego.
  Miejsce dostaw: siedziba DPS w Krasnymstawie oraz Filie Domu: w Stężycy Nadwieprzańskiej, Ostrowie Krupskim i Bzowcu. Wykonawca realizujący zamówienie, zobowiązany jest do wystawiania faktur imiennych za dostarczone wyroby pielęgnacyjne ( na nazwisko pacjenta-mieszkańca DPS)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.15.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.