Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEdostawa leków w podziale na zadania

Braniewo: dostawa leków w podziale na zadania
Numer ogłoszenia: 352940 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253166 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 6208361, faks 55 6208362.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków w podziale na zadania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w podziale na zadania. Opis zamówienia w podziale na zadania: Zadanie 1: Leki Zadanie 2: Leki Zadanie 3: Leki Zadanie 4: Leki Zadanie 5: Leki Zadanie 6: Leki Zadanie 7: Leki Zadanie 8: Leki Zadanie 9: Leki Zadanie 10: Środki kontrastowe Zadanie 11: Leki Zadanie 12: Leki Zadanie 13: Substancje i materiały recepturowe Zadanie 14: Narkotyki Zadanie 15: Płyny infuzyjne Zadanie 16: Leki Zadanie 17: Leki Wymagania dotyczące przedmioty zamówienia W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. W przypadku, gdy w zadaniach przetargowych znajdują się leki wycofane lub ich produkcja została wstrzymana, Oferent do wyceny danej pozycji winien użyć ceny przed wycofaniem lub wstrzymaniem produkcji danego asortymentu. Należy o tym fakcie zamieścić w ofercie odpowiednią adnotacje informującą Zamawiającego lub zaproponować lek równoważny w po uprzednim dopuszczeniu przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki i odwrotnie. Zamawiający dopuszcza wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki, lecz różniący się postacią (tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie fiolki na ampułki i odwrotnie) przy zachowaniu tej samej drogi podania. Wykaz rzeczowo-ilościowy szacunkowego zapotrzebowania rocznego oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty przez Zamawiającego w formularzach cenowych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113991,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106827,12

 • Oferta z najniższą ceną: 106827,12 / Oferta z najwyższą ceną: 112090,32

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25198,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24337,63

 • Oferta z najniższą ceną: 24337,63 / Oferta z najwyższą ceną: 30475,71

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38012,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36480,08

 • Oferta z najniższą ceną: 36480,08 / Oferta z najwyższą ceną: 37353,99

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51000,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55440,84

 • Oferta z najniższą ceną: 55440,84 / Oferta z najwyższą ceną: 55440,84

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12356,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10013,19

 • Oferta z najniższą ceną: 10013,19 / Oferta z najwyższą ceną: 10013,19

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie 6: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6731,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6585,83

 • Oferta z najniższą ceną: 6585,83 / Oferta z najwyższą ceną: 6585,83

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie 7: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11494,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10725,86

 • Oferta z najniższą ceną: 10725,86 / Oferta z najwyższą ceną: 10725,86

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Zadanie 8: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PGF URTICA Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40117,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37633,08

 • Oferta z najniższą ceną: 37633,08 / Oferta z najwyższą ceną: 37633,08

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Zadanie 9: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43089,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42936,20

 • Oferta z najniższą ceną: 42936,20 / Oferta z najwyższą ceną: 51884,18

 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: Zadanie 10: Środki kontrastowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6832,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7982,90

 • Oferta z najniższą ceną: 7982,90 / Oferta z najwyższą ceną: 8200,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Zadanie 12: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANOFI – AVENTIS Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61798,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61838,00

 • Oferta z najniższą ceną: 61838,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61838,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 13   

Nazwa: Zadanie 13: Substancje i materiały recepturowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15800,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21113,81

 • Oferta z najniższą ceną: 21113,81 / Oferta z najwyższą ceną: 21113,81

 • Waluta: PLN .

Część NR: 15   

Nazwa: Zadanie 15: Płyny infuzyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43221,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 46671,10

 • Oferta z najniższą ceną: 46671,10 / Oferta z najwyższą ceną: 46671,10

 • Waluta: PLN .

Część NR: 16   

Nazwa: Zadanie 16: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONCORCJUM: LIDER ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A., ul. Annopol 6 B, 03-236 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierz 10, 01-248 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1819,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1608,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1608,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1608,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 17   

Nazwa: Zadanie 17: Leki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5625,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6915,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14475,00

 • Waluta: PLN .