Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA REALIZACJI INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM….

Szubin: DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA REALIZACJI INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM. SZUBIN
Numer ogłoszenia: 311348 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 298816 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szubin, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3910700, faks 52 384 80 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA REALIZACJI INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM. SZUBIN.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczenie materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Przebudowa ulicy Ułańskiej w Kołaczkowie gm. Szubin, w następujących ilościach: Kruszywo betonowe (0-31,5 mm) – 150,00 t.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PLUS WALDEMAR KIJOWSKI, Kołaczkowo, ul. Słoneczna 21b, 89-200 Szubin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 10332,00

  • Oferta z najniższą ceną: 10332,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10332,00

  • Waluta: PLN .