Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa materiałów do zabiegów naczyniowych

Lublin: Dostawa materiałów do zabiegów naczyniowych
Numer ogłoszenia: 17856 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie , ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5323935, 5325043, 5328330, faks 081 5329486.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.lublin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do zabiegów naczyniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów do zabiegów naczyniowych – 5 zadań.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – termin dostawy cząstkowej – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku:
a) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny przedmiotu umowy;
b) wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych;
c) wystąpienia incydentu medycznego dotyczącego przedmiotu objętego umową Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił produkt zamienny będący odpowiednikiem oferowanego w umowie w cenie nie wyższej i jakości nie niższej niż określone w umowie;
d) Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. Zmianie ulegnie jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.
e) Zmiany numeru katalogowego lub nazwy producenta produktu objętego umową.
f) Zmiany wielkości opakowania. Wykonawca przeliczy pozostałą ilość niezrealizowanego asortymentu (w zaokrągleniu w górę), aby możliwa była realizacja pozostałej części przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy i terminu jej obowiązywania w przypadku:
a) wcześniejszego jej zrealizowania, wówczas umowa wygasa;
b) nie wyczerpania ilości i wartości umowy w terminie jej obowiązywania-umowa zostanie przedłużona do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.
3. Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą stanowić istotnych zmian w stosunku do treści oferty.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Zakazuje się istotnych zmian zawartej umowy w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy.
6. Każda zmiana umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy.
7. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsk1.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, pokój nr 1 – Dział ds. Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2016 godzina 09:30, miejsce: SPSK Nr 1 w Lublinie, ul. Staszica 16, pokój nr 9 – Kancelaria Ogólna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Łaty naczyniowe 14 x 75 mm (+/- 5 mm) dziane, uszczelniane kolagenem zwierzęcym. 40 szt.
  2. Łaty naczyniowe 14 x 75 mm (+/- 5 mm) dziane, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, impregnowane solami srebra. 50 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin dostawy cząstkowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Protezy naczyniowe dziane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem z dodatkowym odwróconym splotem, antybakteryjne, impregnowane solami srebra, rozmiar: 6-8 mm, dł. 70 cm. 60 szt.
  2. Protezy naczyniowe dziane, rozwidlone, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem z dodatkowym odwróconym splotem, antybakteryjne, impregnowane solami srebra, rozmiar 14/7 – 24/12 mm, dł. 50 cm. 30 szt.
  3. Protezy naczyniowe z bocznym odgałęzieniem, średnica 8 x 8 mm, zbrojone 45 x 20, dł. 85 x 55 cm, dziane, jednostronnie zewnętrznie welurowane, uszczelniane kolagenem z dodatkowym odwróconym splotem, antybakteryjne, impregnowane solami srebra. 5 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin dostawy cząstkowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Lejce naczyniowe bawełniane sterylne, w zestawie koszulka, obturator, korek, bawełniane opaski zaciskowe (op. a 2 szt.) 400 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin dostawy cząstkowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cewnik do trombektomii protez, wyposażony w system drutów, 5F, 6F 50 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin dostawy cząstkowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Shunt do tętnicy szyjnej w kształcie litery T z elastycznego poliuretanu, ramiona zakończone balonami umożliwiającymi ustabilizowanie w tętnicy szyjnej, długość 15-30 cm, średnica 9F 30 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. termin dostawy cząstkowej – 10