Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego dla SP ZOZ MSW…

Szczecin: Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 17958 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie , ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4329586, 4329521, faks 91 4329501.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswa.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet 1 Taśmy do korekcji – 3 000,00 zł
Pakiet 2 Dreny do insuflacji i dreny do Surgflow – 4 500,00 zł
Pakiet 3 Stapler skórny – 50,00 zł
Pakiet 4 Stapler liniowy z nożem – 1 000,00 zł
Pakiet 5 Stapler liniowy – 500,00 zł
Pakiet 6 Stapler okrężny – 500,00 zł
Pakiet 7 Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe – 400,00 zł
Pakiet 8 Jednorazowa sterylna osłona do lamp operacyjnych – 500,00 zł
Pakiet 9 Zgłębnik żołądkowy – 9,00 zł
Pakiet 10 Sterylny dren do drenażu opłucnej – 7,00 zł
Pakiet 11 Sterylny zestaw do jejunostomii dwuigłowy – 100,00 zł
Razem łączna kwota wadium wynosi – 10 566,00 zł, które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1. Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSW w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty.
12.2. Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
12.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto zamawiającego – BGK Bank Gospodarstwa Krajowego nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 z dopiskiem nr postęp. 03/2016 wadium na Dostawę materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego dla SP ZOZ MSW w Szczecinie.
12.4. Wiążąca jest data uznania rachunku zamawiającego.
12.5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki zamawiający ma zwrócić Wykonawcy.
12.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12.7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.
12.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
12.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12.12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3.6.Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych dostaw – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ. W wykazie wykonawca zobowiązany jest wymienić główne dostawy materiałów jednorazowego użytku. W kolumnie Informacje o przebiegu realizacji dostawy należy wskazać czy wymienione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia.
   3.6.1. W zakresie Pakietu nr 3, 9 i 10 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku, o wartości przekraczającej 400,00 zł brutto – każda z nich,
   3.6.2. W zakresie Pakietu nr 11 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku, o wartości przekraczającej 1 000,00 zł brutto – każda z nich,
   3.6.3. W zakresie Pakietu nr 7 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku, o wartości przekraczającej 3 000,00 zł brutto – każda z nich,
   3.6.4. W zakresie Pakietu nr 5, 6 i 8 Wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku, o wartości przekraczającej 4 000,00 zł brutto – każda z nich,
   3.6.5. W zakresie Pakietu nr 4 wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku, o wartości przekraczającej 8 000,00 zł brutto – każda z nich,
   3.6.6. W zakresie Pakietu nr 1 i 2 wykonawca powinien udokumentować w przedmiotowym wykazie należycie realizowane lub zrealizowane minimum dwie dostawy medycznych materiałów jednorazowego użytku, o wartości przekraczającej 25 000,00 zł brutto – każda z nich.
   (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2);
   W przypadku, gdy Wykonawca wykaże w przedmiotowym załączniku kontrakty, znajdujące się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza niż określona w SIWZ minimalna wartość dostaw dla uznania warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia za spełnione.
   3.7. Dowody, czy dostawy wymienione przez wykonawcę w załączniku nr 5 zostały wykonane należycie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. (celem potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego wobec wykonawcy określonych w pkt 2.1 ppkt 2);
   3.7.1. Dowodami, o których mowa w pkt. 3.7. są:
   a. poświadczenia,
   b. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a.
   3.7.2. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 3.6. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 3.7.
   3.7.3. W razie konieczności, szczególnie, gdy złożony do oferty wykaz lub załączone dowody budzą wątpliwość Zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
   W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zaleca się, aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 2 do SIWZ, Oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ, Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 4 do SIWZ, Wykaz realizowanych w ciągu ostatnich trzech lat głównych dostaw – załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego – Załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Termin wykonania dostawy częściowej – 10

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający zgodnie z postanowieniami Art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
1) gdy konieczność wprowadzenia modyfikacji wyniknie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Wykonawcę lub Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania zamówienia – z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
2) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny.
3) gdy wystąpi zamiana stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy tj. zostanie odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego czy stawka podatku zostanie zwiększona lub zmniejszona. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i / lub zamówień złożonych po dacie zmiany stawki podatku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozmsw.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w SZCZECINIE, UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w SZCZECINIE, UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN, sekretariat Dyrektora.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1 Taśmy do korekcji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1 Taśmy do korekcji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2 Dreny do insuflacji i dreny do Surgflow.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 2 Dreny do insuflacji i dreny do Surgflow.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3 Stapler skórny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 3 Stapler skórny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4 Stapler liniowy z nożem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 4 Stapler liniowy z nożem.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5 Stapler liniowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 5 Stapler liniowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6 Stapler okrężny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 6 Stapler okrężny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7 Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 7 Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 Jednorazowa sterylna osłona do lamp operacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 8 Jednorazowa sterylna osłona do lamp operacyjnych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9 Zgłębnik żołądkowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 9 Zgłębnik żołądkowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10 Sterylny dren do drenażu opłucnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 10 Sterylny dren do drenażu opłucnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11 Sterylny zestaw do jejunostomii dwuigłowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 11 Sterylny zestaw do jejunostomii dwuigłowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 90
  • 2. Termin wykonania dostawy częściowej – 10