Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEdostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów…

Braniewo: dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku.
Numer ogłoszenia: 352938 – 2015; data zamieszczenia: 27.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 245736 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 6208361, faks 55 6208362.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych oraz materiałów wielokrotnego użytku w podziale na zadania 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jedno pełne zadanie. Opis części zamówienia w podziale na zadania: Zadanie 1: Igły Zadanie 2:Strzykawki Zadanie 3: Kaniule dożylne typu Venflon Zadanie 4: Zestawy, igły doszpikowe Typu BIG Zadanie 5: Zestaw do konikotomii Zadanie 6: Cewniki Zadanie 7: Woreczki, przedłużacze, inne Zadanie 8: Przyrządy do przetoczeń Zadanie 9: Worki foliowe cz. 1 Zadanie 10: Worki foliowe cz. 2 Zadanie 11: Materiały dla ratownictwa medycznego Zadanie 12: Ostrza wymienne Zadanie 13: Pojemniki na zużyte igły Zadanie 14: Pozostały sprzęt Zadanie 15: Drobny sprzęt lekarski Zadanie 16: Odzież medyczna, maski, czepki, pościel, inne Zadanie 17: Papiery do aparatów Zadanie 18: Materiały medyczne różne Zadanie 19: Materiały laboratoryjne plastikowe Zadanie 20: Szkło laboratoryjne Zadanie 21: Materiały do sterylizacji 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 2.1. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne spełniały następujące warunki: 2.1.1. Były dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie świadectw: certyfikat wydany przez jednostkę notyfikacyjną w UE ( z aktualną datą ważności i identyfikacją producenta i typu wyrobu) lub deklaracją zgodności z wymogami Dyrektyw Unii Europejskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679), 2.1.2. Posiadały wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie. 2.2. Dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca winien realizować na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Braniewie przy ulicy Moniuszki 13 (Apteka, Magazyn Medyczny) 2.3. Ilekroć w niniejszej siwz użyto znaków towarowych lub źródeł pochodzenia asortymentu określenia takie należy odczytywać w domyśle jako zwrot lub równoważne 2.4. Dopuszcza się inne opakowania niż zostały określone w formularzach cenowych pod warunkiem odpowiedniego ich przeliczenia do potrzeb Zamawiającego 2.5. Wykonawca winien powiadamiać Zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach przedmiotu umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1: Igły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o. o, ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3373,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3420,09

 • Oferta z najniższą ceną: 3420,09 / Oferta z najwyższą ceną: 3678,72

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2: Strzykawki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp. z o. o, ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5882,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5705,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7272,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3: Kaniule dożylne typu Venflon

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6979,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6792,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6716,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7911,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4: Zestawy, igły doszpikowe BIG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp. z o. o, ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3840,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3786,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3786,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3786,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5: Zestaw do konikotomii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PARAMEDICA Polska Sp. z o. o. Sp. k, ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 561,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 484,00

 • Oferta z najniższą ceną: 484,00 / Oferta z najwyższą ceną: 484,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie 6: Cewniki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3093,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2392,80

 • Oferta z najniższą ceną: 2392,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2392,80

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie 7: Worki, przedłużacze, inne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 669,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 646,00

 • Oferta z najniższą ceną: 646,00 / Oferta z najwyższą ceną: 776,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Zadanie 8: Przyrządy do przetoczeń

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • J. Chodacki A. Misztal MEDICA Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4 A, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6926,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6840,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8180,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: Zadanie 11: Materiały dla ratownictwa medycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PARAMEDICA Polska Sp. z o. o. Sp. k, ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15628,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13952,00

 • Oferta z najniższą ceną: 13952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13952,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Zadanie 12: Ostrza wymienne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 51,52

 • Oferta z najniższą ceną: 51,52 / Oferta z najwyższą ceną: 85,68

 • Waluta: PLN .

Część NR: 13   

Nazwa: Zadanie 13: Pojemniki na zużyte igły

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTERGOS Sp. z o. o, ul. Legionów 59 a, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2131,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1910,90

 • Oferta z najniższą ceną: 1910,90 / Oferta z najwyższą ceną: 1983,70

 • Waluta: PLN .

Część NR: 14   

Nazwa: Zadanie 14: Pozostały sprzęt

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIALMED Sp. z o. o, ul. M. Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1672,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1665,60

 • Oferta z najniższą ceną: 1665,60 / Oferta z najwyższą ceną: 2055,10

 • Waluta: PLN .

Część NR: 15   

Nazwa: Zadanie 15: Drobny sprzęt lekarski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego CENTROWET-CEZAL Sp. z o. o, ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1681,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1720,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1720,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1720,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 16   

Nazwa: Zdanie 16: Odzież medyczna, maski, czepki, pościel, inne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7528,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7779,00

 • Oferta z najniższą ceną: 7779,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7779,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 17   

Nazwa: Zadanie 17: Papiery do aparatów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 266,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 243,49

 • Oferta z najniższą ceną: 243,49 / Oferta z najwyższą ceną: 284,05

 • Waluta: PLN .

Część NR: 18   

Nazwa: Zadanie 18: Materiały medyczne różne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9982,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5709,81

 • Oferta z najniższą ceną: 5709,81 / Oferta z najwyższą ceną: 5709,81

 • Waluta: PLN .

Część NR: 19   

Nazwa: Zadanie 19: Materiały laboratoryjne plastikowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medlab Products Sp. z o. o, ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7508,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6942,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6942,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7409,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 20   

Nazwa: Zadanie 20: Szkło laboratoryjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medlab Products Sp. z o. o, ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1474,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1592,50

 • Oferta z najniższą ceną: 1592,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1592,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 21   

Nazwa: Zadanie 21: Materiały do sterylizacji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INFORMER MED Sp. z o. o, ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6802,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9194,40

 • Oferta z najniższą ceną: 9194,40 / Oferta z najwyższą ceną: 9194,40

 • Waluta: PLN .