Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa materiałów medycznych

Wieliczka: Dostawa materiałów medycznych
Numer ogłoszenia: 24284 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189261 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego, ul. Szponara 20, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 012 2782824, faks 012 2782824.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów medycznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu jest dostawa materiałów opatrunkowych,igieł i strzykawek oraz rękawic chirurgicznych i diagnostycznych.
Szczegółowy wykaz stanowi załącznik do SIWZ – formularz cenowy
Oznaczenie typu w formularzu cenowym ma znaczenie informacyjne podkreślające, iż oferowane materiały opatrunkowe nie mogą mieć parametrów gorszych niż wymienione w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do formularza oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty oświadczenie, że posiada dokumenty dopuszczające produkt do obrotu i używania na terytorium Unii Europejskiej oraz że zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu na każde jego wezwanie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.13.20-9, 33.14.13.10-6, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa materiałów opatrunkowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOT – BUT II s.c. J.Kot, T.Zbroński,, ul. Astrów 21, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61532,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49362,26

 • Oferta z najniższą ceną: 49362,26 / Oferta z najwyższą ceną: 59444,52

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa materiałów, medycznych – igły i strzykawki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bialmed sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11 a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17136,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 19228,53

 • Oferta z najniższą ceną: 19228,53 / Oferta z najwyższą ceną: 25966,61

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa materiałów medycznych – część 3 – rękawice chirurgiczne i diagnostyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medasept Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6,, 61-013 Poznń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52943,76

 • Oferta z najniższą ceną: 52943,76 / Oferta z najwyższą ceną: 61345,69

 • Waluta: PLN .