Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych

Bydgoszcz: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 21878 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329878 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3419100, faks 052 3608206.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.79.30.00-5, 38.43.70.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 847,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 979,08

 • Oferta z najniższą ceną: 979,08 / Oferta z najwyższą ceną: 979,08

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Część nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 306,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 378,84

 • Oferta z najniższą ceną: 378,84 / Oferta z najwyższą ceną: 378,84

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Część nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 154,98

 • Oferta z najniższą ceną: 154,98 / Oferta z najwyższą ceną: 154,98

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Część nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 106,27

 • Oferta z najniższą ceną: 106,27 / Oferta z najwyższą ceną: 106,27

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Część nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 147,11

 • Oferta z najniższą ceną: 147,11 / Oferta z najwyższą ceną: 147,11

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Część nr 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16843,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17658,57

 • Oferta z najniższą ceną: 10221,30 / Oferta z najwyższą ceną: 17658,57

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Część nr 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 303,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 390,89

 • Oferta z najniższą ceną: 390,89 / Oferta z najwyższą ceną: 390,89

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Część nr 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 142,68

 • Oferta z najniższą ceną: 142,68 / Oferta z najwyższą ceną: 142,68

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Część nr 13

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79,95

 • Oferta z najniższą ceną: 79,95 / Oferta z najwyższą ceną: 79,95

 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: Część nr 15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3024,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3493,20

 • Oferta z najniższą ceną: 3493,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3493,20

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: Część nr 17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30,62

 • Oferta z najniższą ceną: 30,62 / Oferta z najwyższą ceną: 280,80

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Część nr 20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 487,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 407,75

 • Oferta z najniższą ceną: 407,75 / Oferta z najwyższą ceną: 407,75

 • Waluta: PLN .

Część NR: 13   

Nazwa: Część nr 21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 212,54

 • Oferta z najniższą ceną: 212,54 / Oferta z najwyższą ceną: 212,54

 • Waluta: PLN .

Część NR: 14   

Nazwa: Część nr 22

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz, ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 621,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 441,32

 • Oferta z najniższą ceną: 441,32 / Oferta z najwyższą ceną: 441,32

 • Waluta: PLN .