Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95

Leżajsk: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95
Numer ogłoszenia: 305908 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Stare Miasto-Park Sp. z o. o. , Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie, tel. 17 2426094, faks 17 2426094.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm-park.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych:
a) dostawa oleju napędowego ON w ilości do 125.310 litrów, lecz nie mniej niż 100.000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN-EN 590-A1:2011, Kod CPV : 09.13.41.00-8
b) dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 w ilości do 8.900 litrów, lecz nie mniej niż 6.000 litrów, o jakości zgodnej z normą PN-EN -228:2006 Kod CPV : 09.13.21.00-4
2. Dostawy będą realizowane na zasadzie tankowana pojazdów służbowych Zamawiającego stosownie do jego potrzeb na stacjach należących do Wykonawcy przez uprawnionych pracowników Zamawiającego we wszystkie dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 21.00.
3. Tankowania do zbiorników będą realizowane wg wykazu marek i numerów rejestracyjnych pojazdów wyszczególnionych w załączniku nr 5 i 6 do SIWZ.
4. Zakup paliwa następować będzie po cenie aktualnie obowiązującej w dniu tankowania na stacji Wykonawcy pomniejszonej o udzielony upust.
5. Oferowane paliwa muszą być zgodne z w/w Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz obowiązującymi przepisami w zakresie wymagań jakościowych, jakim powinny odpowiadać paliwa ciekłe – rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 nr 1441) – oświadczenie Wykonawcy na formularzu ofertowym.
6. Zakup paliw realizowany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, na stacji Wykonawcy znajdującej się w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego tj. Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk. Odległość ta mierzona jest po drogach publicznych umożliwiających poruszanie się pojazdów samochodowych osobowych, ciężarowych i wolnobieżnych, a dojazd do stacji paliw i powrót do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć łącznie 12 km.
7. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) termin płatności: 21 dni od daty doręczenia faktury
b) forma zapłaty – jak we wzorze umowy – załączniku nr 9 i załączniku nr 10
c) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia osobom trzecim
d) okresy rozliczeniowe za transakcje bezgotówkowe:
od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca dla Stare Miasto – Park Sp. z o.o. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
od 1 do ostatniego dnia miesiąca dla Gminy Leżajsk. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego:
Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Łańcucie, Oddział Operacyjny w Leżajsku nr 02 8642 1142 2019 9700 7285 0001
4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego wniesienia. Przez wniesienie rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno znajdować się fizycznie na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej Wadium – Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95 oraz włożyć do koperty zewnętrznej.
6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ,
2) musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ,
3) zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela),
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o którym mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np.: przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek), jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie ważnej w okresie realizacji zamówienia koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z wymogami ustawy w dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie ważnej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 500.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu. 3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania. 4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 5. Informacja o podwykonawcach (jeśli dotyczy). 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 55
 • 2 – Upust – 40
 • 3 – Koszt dojazdu – 5

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sm-park.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, Punkt Obsługi Klienta – parter..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, Punkt Obsługi Klienta – parter..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie